Uraseurantaraportti 2007-2012 - Teknillisestä korkeakoulusta vuonna 2007 valmistuneiden diplomi-insinöörien uraseurantatutkimuksen tulokset viisi vuotta valmistumisen jälkeen.

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Services | D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti tai -selvitys
Date
2014
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
148
Series
Aalto-yliopiston julkaisusarja TIEDE + TEKNOLOGIA, 5/2014
Abstract
Uraseurantatutkimus kertoo Teknillisestä korkeakoulusta v. 2007 valmistuneiden diplomi-insinöörien sijoittumisesta työelämään. Mukana on myös yliopisto-opintoihin liittyvän palautteen arviointi. Valmistuneiden osoitteet selvitettiin Väestörekisterikeskuksesta. Kysely tehtiin syksyllä 2012. Kysely toteutettiin postikyselynä, jonka rinnalla käytettiin verkkokyselyä. Vuonna 2007 valmistui 975 diplomi-insinööriä ja kysely tavoitti heidät kaikki. Vastausprosentti oli 43,8%. Tuloksia tarkastellaan yleisesti, korkeakoulukohtaisesti sekä koulutusohjelmittain.     Valmistumisen jälkeen Aalto-yliopiston tekniikan korkeakouluista vuonna 2007 valmistuneet ovat olleet syksyllä 2012 keskimäärin töissä viisi vuotta, josta lähes koko aika on ollut koulutusta vastaavaa työtä.Vastanneilla on ollut keskimäärin 1,8 työnantajaa ja 2,5 työ- tai virkasuhdetta. Kyselyyn vastanneilla ensimmäinen valmistumisen jälkeinen työsuhteen luonne oli vakituinen kokopäivätyö 69% Insinööritieteen korkeakoulusta valmistuneella, 48% Kemian tekniikan korkeakoulusta valmistuneella, 71% Perustieteen korkeakoulusta valmistuneella ja 63% Sähkötekniikan korkeakoulusta valmistuneella.  Viisi vuotta myöhemmin syksyllä 2012 vakituisessa kokopäivätyössä oli 77% Insinööritieteiden korkeakoulusta valmistuneista, 78% Kemian tekniikan korkeakoulusta valmistuneista, 76% Perustieteiden korkeakoulusta valmistuneista ja 85% Sähkötekniikan korkeakoulusta valmistuneista. Syyskuussa 2012 kaikkien vastanneiden kuukausipalkan keskiarvo (N= 374) oli 4507 eur/kk. Koulutusohjelmittain korkein palkan keskiarvo oli tuotantotalouden koulutusohjelmasta valmistuneilla, 6156 eur/kk ja matalin elektroniikan ja sähkötekniikan koulutusohjelmasta valmistuneilla, 3832 eur/kk.  Aalto-yliopiston tekniikan korkeakouluista valmistuneet olivat tyytyväisiä työhönsä. Koulutusohjelmittain työtyytyväisyyden vastausten välillä ei ollut juurikaan vaihtelua. Työtä pidettiin mielenkiintoisena ja sen katsottiin mahdollistavan uralla etenemisen sekä osaamisen kehittämisen. Vastaajat olivat tyytyväisiä yliopistokoulutukseensa. Eniten puutetta koettiin olevan neuvottelutaitojen, organisointi- ja koordinointitaitojen, projektinhallintataitojen sekä esiintymistaitojen osaamisessa. 
Description
Keywords
uraseuranta, diplomi-insinöörit, työelämätutkimus, työmarkkinoille sijoittuminen, koulutuksen kehittäminen
Other note
Citation