Pysähdy, hengitä, kuuntele - Kuvataidekasvattajien kokemuksia tietoisuustaidoista

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
P1 OPINNÄYTTEET D 2017 Väätti
Date
2017
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Kuvataidekasvatus
Language
fi
Pages
54 + 4
Series
Abstract
Tutkin taiteen maisterin opinnäytetyössäni kuvataidekasvattajien ja pedagogien kokemuksia läsnäoloharjoitusten tekemisestä ja niiden vaikutuksista heidän opettajuuteensa. Päämenetelminäni toimivat haastattelujen tekemisessä teemahaastattelu ja analyysiosassa teemoittelu. Henkilökohtainen kiinnostukseni aiheeseen kumpuaa omasta meditaatioharjoituksestani ja kokemuksistani tietoisuustaitojen vaikutuksista omaan opettajuuteeni. Opinnäytteeni on vahvasti aineistolähtöinen ja pyrin haastatteluja ja tutkimuskirjallisuutta keskusteluttamalla selvittäämään vastauksia tutkimuskysymykseeni. Tutkielmani viitekehys rakentuu buddhalaisesta psykologiasta ja filosofiasta, tietoisen hyväksyvän läsnäolon (eng. mindfulness) tutkimuksesta, kontemplatiivisesta pedagogiikasta ja taiteen ja taidekasvatuksen teorioista. Kontemplatiivinen pedagogiikka on Suomessa vielä suhteellisen tuntematon pedagoginen suuntaus. Kontemplatiivisen pedagogiikan esittely ja sen yhdistäminen kuvataidekasvattajien kokemuksiin on opinnäytteessäni tärkeässä osassa. Aineistoni koostuu neljästä keväällä 2016 tehdystä haastattelusta, joita varten haastattelin kolmea kuvataidekasvattajaa ja yhtä kasvatustieteen maisteria. Haastattelumenetelmäni on teemahaastattelu, puolistrukturoitu haastattelumenetelmä, jossa kaikkien haastateltavien kanssa käydään samat teema-alueet läpi, mutta kysymysten muokkaaminen ja niiden järjestyksen vaihtaminen on mahdollista haastattelun aikana. Haastattelut analysoin teemoittelun kautta. Teemoittelussa aineistosta nostetaan esiin toistuvia teemoja ja niitä eritellään ja käsitellään suhteessa kirjallisuuteen. Teemoittelun kautta nostan haastatteluaineistostani esiin neljä teemaa, joiden kautta vastaan tutkimuskysymykseeni. Nämä teemat ovat vuorovaikutus, myötätunto, hyväksyntä ja hyvinvointi. Analyysini mukaan haastatelemani pedagogit kokevat tietoisuustaitojen harjoittamisen vaikuttavan heidän opettajuuteensa tukemalla myötuntoista ja hyväksyvää asennetta itseä ja muita kohtaan, auttamalla pitämään omasta hyvinvoinnista huolta ja lisäämällä herkyyttä ja toimintavalmiuksia vuorovaikutustilanteissa.

In this Master´s Thesis, I study the experiences of art educators who practise mindfulness-based interventions and the effects it may have on their teaching. The principle methods I used to conduct the analysis are semi-structured interviews and thematic analysis. My interest in this theme arises from my personal meditation practise and the way it affected my role as a teacher. The research methods in this Master´s Thesis are practise based and aim to create a dialogue between the interview material and the theoretical background. Through this dialogue I search for the answers to my research question. The theoretical background of this thesis consists of Buddhist psychology and philosophy, research on mindfulness, contemplative pedagogy, and theories of art and art education. Contemplative pedagogy is currently a relatively unknown pedagogical movement in Finland. Introducing contemplative pedagogy and relating it to the experiences of art educators is in important role in this study. The research materials include interviews I conducted with three art educators and one Master of Education. All of the interviews took place in the Spring of 2016. In the semi-structured interviews, I covered the same themes with each interviewee but modified the questions and changed the order in which the topics were discussed. The interviews are analysed through a framework called thematic analysis. Thematic analysis is a helpful analytic tool because it involves spotting recurring themes in the interview material and analysing these recurring themes in relation to the theoretical background. Through thematic analysis I found four main themes from the interviews: compassion, acceptance, wellbeing and interaction. According to my analysis the interviewed educators experience practicing mindfulness-based interventions having impact on their teachership by supporting compassionate and accepting attitude towards themselves and others, helping to take care of their own well-being and adding sensitivity and readiness to interaction with others.
Description
Supervisor
Sederholm, Helena
Thesis advisor
Kallio-Tavin, Mira
Keywords
meditaatio, kuvataidekasvatus, kontemplatiivinen pedagogiikka, tietoinen hyväksyvä läsnäolo, tietoisuustaidot, buddhalainen filosofia, teemahaastattelu
Other note
Citation