Process maturity in small software companies

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Science | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2010
Major/Subject
Tietotekniikka
Mcode
T-86
Degree programme
Language
en
Pages
(5) + 55
Series
Abstract
The objective of this thesis was to collect and present knowledge regarding process maturity in small software companies (in Finland). Intended audience for this thesis are people engaged in developing a small software company or those who have an academic interest in the same subject. The intention is to provide useful information for the readers so they can continue the journey towards better maturity. First, basic theory and concepts found in literature related to maturity in small software companies is introduced. This includes the concept of software processes, software process models and methods for process improvement. Next the internationally established standards and models for software process assessment and development are presented. The empirical part, performed through interviews, concentrated in finding out the current status of process maturity in small software companies. This was started with a discussion regarding processes and process development activities and priorities. The level of knowledge and interest regarding process standards and assessment models was discussed next. At the end the interviewees were asked to present their views for the characteristics of an ideal model for process assessment and development in a small software company. Based on the research it can be presented that even though the standards and models might be suitable for use, they have not been adopted into practice. A process assessment model aimed directly at the small software companies might change that.

Tämän diplomityön tavoitteena oli kerätä ja esittää tietämys koskien prosessien kypsyyttä pienissä ohjelmistoyrityksissä (Suomessa). Työn kohdeyleisöä ovat pienten ohjelmistoyritysten kehittämisen parissa työskentelevät sekä aihealueesta akateemisesti kiinnostuneet. Tarkoituksena on esittää hyödyllistä tietoa lukijoille, jotta he voivat edetä kohti kypsempiä prosesseja. Ensin esitetään yleistä teoriaa ja käsitteitä pienten ohjelmistoyritysten kypsyyteen liittyen. Teoriaosuus kuvailee ohjelmistoprosessi -käsitteen, ohjelmistokehityksen prosessimallit sekä prosessikehityksen malleja. Kansainvälisesti tunnetut ohjelmistoprosessien arviointi- ja kehitysstandardit ja -mallit esitellään myös. Haastatteluina suoritettu empiirinen osuus keskittyi tunnistamaan prosessikypsyyden nykytilan pienissä ohjelmistoyrityksissä. Ensin käsiteltiin prosesseja, prosessikehitystä ja toimenpiteitä. Seuraavana käytiin läpi tietämys ja kiinnostus kyseisiä malleja koskien. Lopuksi haastateltavia pyydettiin esittämään pienen ohjelmistoyrityksen prosessien arviointia ja kehitystä varten soveltuvan ideaalimallin ominaispiirteet. Tutkimuksen pohjalta voidaan esittää että huolimatta standardien ja mallien mahdollisesta soveltuvuudesta, niitä ei ole otettu käyttöön. Tämä voisi muuttua nimenomaan pienten ohjelmistoyritysten käyttöön tarkoitetun mallin avulla.
Description
Supervisor
Sulonen, Reijo
Thesis advisor
Rautiainen, Kristian
Keywords
CMMI, kypsyys, SPICE, ohjelmistoprosessi, ISO 9001, pieni ohjelmistoyritys, maturity, software process, small software company
Other note
Citation