Kokonaisarvon korjauksesta kokonaisarviointiin -näkökohtia omakotikiinteistön arvioinnissa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2004
Major/Subject
Kiinteistöoppi
Mcode
Maa-20
Degree programme
Language
fi
Pages
65
Series
Abstract
Tutkimuksen tavoitteena oli kokonaisnäkemyksen muodostaminen kokonaisarvon korjauksen nykytilasta. Samalla tarkasteltiin vaihtoehtoisesti kokonaisarvioinnin mahdollisuuksia omakotikiinteistön arvioinnissa Maanmittauslaitoksen OMA-projektissa saatujen tulosten johdosta. Tutkimusmenetelminä käytettiin kirjallisuustutkimusta ja kyselytutkimusta. Kokonaisarviointia puolestaan tarkasteltiin OMA-projektissa laadittujen hintamallien näkökulmasta. Kokonaisarvon korjauksesta esitetään erilaisia lukuarvoja. Yhteistä aikaisemmille tutkimuksille ja kirjallisuudessa esiintyville näkemyksille oli samojen yleispiirteiden esiintyminen, kuten esimerkiksi korjauskertoimen suuruuden riippuvuus kansantalouden suhdannevaiheesta tai rakennuksen koosta ja iästä. Yhteistä näkemyksille oli myös se, että rakennusta koskevien tietojen saatavuus ja luotettavuus tulisi olla nykyistä parempaa. Toisaalta esiin nousi myös kokonaisarviointi kauppa-arvomenetelmän tilastomatemaattisena sovelluksena. Maanmittauslaitoksessa 2003 toteutetussa OMA-projektissa tutkittiin yksityiskohtaisesti rakennusten ominaisuuksia ja niiden vaikutuksia koko kiinteistön kauppahintaan ja toisaalta omaisuusosa-arvoon. Tutkimusmenetelminä käytettiin regressio- ja kovarianssianalyysiä. Projektista valittiin tähän tutkimukseen otettavaksi kaksi OMA-hintamallia numerot 11 ja 28, näiden mallien selittävyyden ja testisuureiden hyvien arvojen vuoksi. Testiaineistosta tehtiin omaisuusosa-arvotutkimus sekä testilaskenta OMA-hintamalleilla. Omaisuusosa-arvotutkimuksen tuloksena olivat varsin tyypilliset rakennuksen iän suhteen jakautuneet kokonaisarvon korjauskertoimet. Tulokset osaltaan vahvistivat Nurmijärvellä vuonna 2002 tehtyä pilottitutkimusta, mutta osoittivat myös kokonaisarvon korjauksen tarpeellisuuden. Summa-arvo ei vastaa markkina-arvoa. OMA-hintamalleilla tehty käytännön laskenta antoi siinä määrin lupaavia tuloksia, että kokonaisarvioinnin tarpeisiin hintamalleja olisi hyödyllistä kehittää edelleen. Vastaavasti eräiden tekijöiden, kuin rakennuksen iän tai koon vaikutusta tulisi tutkia vielä tarkemmin tilastollisen luotettavuuden parantamiseksi. Perusteltua olisi myös laajentaa tutkimusta OMA-hintamallin nro 11 prototyypillä muille alueille Suomessa.
Description
Supervisor
Viitanen, Kauko
Thesis advisor
Torkkeli, Outi
Mattila, Päivi
Keywords
real estate valuation, kiinteistöarviointi, single-family house property, omakotikiinteistö, value adjustment, kokonaisarvon korjaus, contribution value, kokonaisarviointi, regression analysis, regressioanalyysi, covariance analysis, kovarianssianalyysi, price modeling, hintamalli
Other note
Citation