Map Applications in Mobile Devices

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Date
2008
Major/Subject
Kartografia ja geoinformatiikka
Mcode
Maa-123
Degree programme
Geomatiikan tutkinto-ohjelma
Language
fi
Pages
71
Series
Abstract
Kartta on sijaintitietoesitys, joka on vuosisatojen ajan kehittynyt paperille piirrettynä kuvana. Viimeisinä vuosikymmeninä karttoja on tuotettu yhä kiihtyvällä vauhdilla paperin lisäksi sähköisessä muodossa näytöille, mikä on vaatinut kartografialta aktiivista paneutumista uuden esitysympäristön mahdollisuuksiin ja haasteisiin. Viimeisimpänä sähköistymiskehityksen ilmiönä ovat pienet, kämmenkokoiset mobiililaitteet, jotka kannettavuutensa vuoksi sopivat erityisen hyvin kartan esitysalustaksi. Toisaalta karttanäkymä on näissä kannettavissa laitteissa epäkäytännöllisen pieni. Tässä työssä tutkittiin pienten mobiililaitteiden soveltuvuutta karttojen esitysalustoiksi ja kartografisten periaatteiden toteutumista näille laitteille tuotetuissa karttasovelluksissa. Työn kannalta kiinnostava laitekanta määriteltiin tekemällä suuntaa-antava kämmenlaitteiden luokkajaottelu, ja olennaisten karttasovellusten ryhmää luodattiin tutkimalla ohjelmia kuvaavia teknis-taloudellisia ominaisuuksia. Karttasovellusten kartografisen laadun selvittämiseksi luotiin monikymmenkohtainen kriteeristö, joka perustuu aiempaan kartografian ja käytettävyyden tutkimukseen. Luodun arviointikriteeristön toimivuutta kokeiltiin koetyöllä, jossa tarkasteltiin 12 mobiilia karttasovellusta. Karttaohjelmat jaettiin karkeasti maasto-, yleis- ja selainsovelluksiin, ja ne käytiin läpi kriteeristön mukaisesti kirjaten tulokset taulukkoon. Työssä esitetään sanalliset kuvaukset jokaisesta tarkastellusta ohjelmasta. Kämmenlaitteet todettiin tutkimuksessa käyttökelpoisiksi kartta-alustoiksi, kunhan näytön pienuuden aiheuttamaa hankaluutta kyetään kompensoimaan käyttöliittymän sujuvuudella. Karttasovellusten tarkastelu osoitti arviointikriteeristön toimivan hyvin ja karkean sovellustyyppijaon pitävän paikkansa: kriteeristön piirteiden ilmeneminen ohjelmatyyppien sisällä oli yhtenäistä. Lisäksi havaittiin karttaohjelmien jakautuvan tarkkarajaisempiin ryhmiin. Lopuksi luodulle kriteeristölle pohdittiin jalostusmahdollisuuksia sekä käytiin läpi mobiilien karttasovellusten kehityskohteita.
Description
Supervisor
Virrantaus, Kirsi
Thesis advisor
Sarjakoski, Tapani
Ahonen-Rainio, Paula
Keywords
cartography, kartografia, handheld, mobiililaite, mobile, karttasovellus, map application, arviointi, evaluation
Other note
Citation