Educational games and motivation in online courses

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2016-08-24
Department
Major/Subject
WWW-teknologiat
Mcode
IL3012
Degree programme
Tietotekniikan koulutusohjelma
Language
en
Pages
44 + 13
Series
Abstract
Online courses provide an interesting and convenient way for schools to provide teaching. It enables students to participate in courses that the might otherwise find impossible to participate. However multiple studies have found out that online courses suffer from large dropout numbers and low commitment, both of which lessen its usefulness. Educational games are another novel method of teaching which uses games as a way to teach. However, even though research on the effects of educational games has been mostly positive, they haven’t yet received any widespread adoption. In this thesis I will look into the motivational factors found in both online courses and educational games to try to better understand how to keep students motivated in an online course. I will also try to determine whether educational games could be used as a method to improve motivation in online courses. In order to find motivational factors, I studied a hybrid course that used an educational game as a part of the course. 55 learning diaries from the course were analyzed sentence by sentence using sentiment analysis. These sentences were then placed into categories and the motivational factors rose naturally from these categories. The number of sentences in the category told the importance of the category, and positivity and negativity given by sentiment analysis told the effect on motivation. The motivational factors that were found were mostly in line with existing literature with factors like feedback, communication and simulation realisticness proving important. It was also obvious from the results that the students were both excited and interested in getting a chance to play an educational game. This tells us that educational games are something that can be used to improve low interest and commitment in online courses. In the final chapter we analyze the results in more detail and consider what kind of future work could be regarding motivation and both educational games and online courses.

Verkkokurssit tarjoavat mielenkiintoisen ja kätevän tavan kouluille tarjota opetusta. Ne mahdollistavat osallistumisen kursseille, joille osallistuminen saattaisi muuten olla opiskelijalle mahdotonta. Kuitenkin lukuisat tutkimukset ovat huomanneet että verkkokurssit kärsivät suurista keskeyttämisnumeroista ja alhaisesta sitoutumisesta. Opetuspelit ovat toinen novelli opettamisen keino. Vaikka tutkimukset opetuspelien tehokkuuteen ovat olleen pääsääntöisesti positiivisia, ei niitä ole ainakaan vielä otettu laajaan käyttöön. Tässä työssä tutkin sekä verkkokursseista että opetuspeleistä löytyviä motivaatiotekijöitä, jotta voitaisiin paremmin ymmärtää, miten pitää opiskelijat kiinnostuneina verkkokursseilla. Yritän myös selvittää voisiko opetuspelejä käyttää verkkokurssien parantamiseen. Löytääkseni motivaatiotekijöitä tutkin hybridikurssia, jolla käytettiin verkossa pelattavaa opetuspeliä osana kurssin suoritusta. 55 opetuspelistä kirjoitettua luentopäiväkirjaa hajotettiin lauseiksi ja analysoitiin tunneanalyysilla. Tämän jälkeen nämä lauseet kategorioitiin ja näin syntyneet kategoriat muodostivat tutkitut motivaatiotekijät. Lauseiden määrä kategoriassa kertoo kyseisen tekijän tärkeydestä ja positiivisten ja negatiivisten lauseiden määrä tekijän vaikutuksesta. Löytyneet motivaatiotekijät olivat pääasiassa linjassa olemassa olevan kirjallisuuden kanssa. Tekijät kuten palaute, kommunikaatio ja opetuspelin immersio osoittautuivat tärkeiksi tekijöiksi. Tuloksista oli myös selvää että opiskelijat olivat innoissaan tilaisuudesta päästä kokeilemaan opetuspeliä. Näin ollen on selvää, että opetuspelit voivat olla työkalu parantamaan alhaista motivaatiota ja sidonnaisuutta verkkokursseilla. Viimeisessä kappaleessa käydään tuloksia tarkemmin läpi ja pohditaan, minkälaista tutkimusta tämän aiheen parissa voisi tulevaisuudessa tehdä.
Description
Supervisor
Vuorimaa, Petri
Thesis advisor
Mitts, Håkan
Keywords
motivation, online courses, educational games, distance education
Other note
Citation