Wooden small-house area in Joroinen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2003
Major/Subject
Puurakentaminen
Mcode
A-112
Degree programme
Language
fi
Pages
12
Series
Abstract
Suunnitelma jakaantuu kolmeen osakonaisuuteen; aluesuunnitelmaan, pihakadun varrelle muodostuvaan rakennusryhmään ja tyyppitaloon. Suunnitelman vahvimpina vaikuttimina ovat olleet luonnonmukaisuus, aurinkoenergian passiivinen ja aktiivinen hyödyntäminen, sekä eriasteiset tilalliset pohdinnat. Suunnittelualue sijaitsee Liunassa, kahden kilometrin päässä Joroisten kirkonkylästä ja 16 kilometrin päässä Varkaudesta. 14 hehtaarin aluetta rajaa etelästä ja lännestä vesistö, idässä ja pohjoisessa se rajoittuu tiestöön ja pienteollisuustonttiin. Alueella on luonnontilaista mänty- ja lehtipuumetsää, keskeinen peltoalue sekä entinen saha-alue. Suunnitelma käsittää 85 energiaomavaraista taloutta, joista 70% sijoittuu erillispientaloihin ja loput neljän asunnon pienkerrostaloihin. Asuinkerrosala alueella vaihtelee 8700-10540 k-m2 välillä riippuen tyyppitalon koosta, ja lisäksi piharakennuksille kerrosalaa on noin 4000 k-m2. Pienkerrostalot muodostavat alueen selkärangan olemassaolevan tien yhteyteen. Omakotitalot sijoittuvat pihakatujen ympärille tiiviiksi rakennusryhmiksi, jotka rajautuvat ympäröiviin lähipuistoihin tai luonnontilaiseen metsään. Alueen keskellä on julkisia palveluja; kierrätyskeskus, elintarvikemyymälä ja päiväkoti sekä toimintansa lähitulevaisuudessa lopettava vanhainkoti, johon on pohdittu uutta käyttötarkoitusta. Rakennetut alueet ovat muodostettu tiiviiksi yksiköiksi ja siten saatu säilytettyä luontoalueita koskemattomina. Rakennuksilla on visuaalinen yhteys vesistöön, rantaviiva on julkisessa käytössä. Olemassaoleva peltoalue varataan alueen asukkaiden harrastusviljelyyn. Alueen pääasiallisin rakennusmateriaali on puu. Pihakatukortteli on otettu tarkemman suunnittelun kohteeksi. Korttelin muodostaa yhdeksän tyyppitaloa sekä niihin liittyvät piharakennukset, jotka voivat olla myös kytkettyjä. Rakennukset rajaavat selkeästi pihakatua. Kortteliin on haluttu vanhaa puukaupunkihenkeä. Pihakatu liittyy pohjoisessa aluetta kiertävään liittymäkatuun ja päättyy etelässä rannan tuntumassa kääntöpaikkaan, jatkuen laiturina aina järvelle saakka. Kadun päätteinä on asukkaita palvelevia yhteistiloja ja varastoja. Pihakadun varressa on viherlämpäreitä, pihoille johtavia puolijulkisia alueita sekä autopaikoitusta. Kadun levein osuus toimii peli- ja leikkipaikkana. Korttelitehokkuus on 0,12. Tyyppitalo on kaksikerroksinen erillispientalo. Asuinrakennus on vahvasti suuntautunut. Asuintilat ovat rakennuksen eteläsivulla, huolto- ja aputilojen jäädessä pohjoispuolelle. Vyöhykkeellisyys näkyy julkisivuissa; eteläpuolelle sijoittuvat suuret ikkunapinnat, muihin ilmansuuntiin on pienempää aukotusta. Etelän lasiseinän edessä on siirrettävä puusäleikköseinä, jonka avulla on mahdollista säännöstellä sisälle tulevaa auringon valoa. Tyyppitalosta on esitetty kolme kokovariaatiota: 110m2, 134,5m2 ja 165,5m2. Rakennus on rankorakenteinen. Rakenteet perustuvat puuhun ja muihin puuperäisiin tuotteisiin. Asuintalon ja pihakadun reunaan sijoittuva piharakennuksien vyöhyke muodostaa pienilmastoltaan viihtyisän piha-alueen. Tonttitehokkuus on 0,22. Lisäksi tonttikohtaisia piharakennuksia on 60 m2.
Description
Supervisor
Grotenfelt, Georg
Thesis advisor
Heikkinen, Pekka
Keywords
low and dence housing area, matala ja tiivis asuinalue, residential road, pihakatu, wooden detached house, puinen erillispientalo
Other note
Citation