Generatiivisen tekoälyn merkitys ja käyttö kiinteistökehityksessä

No Thumbnail Available
Files
Silvennoinen_Otto_2024.pdf (402.46 KB)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Bachelor's thesis
Electronic archive copy is available locally at the Harald Herlin Learning Centre. The staff of Aalto University has access to the electronic bachelor's theses by logging into Aaltodoc with their personal Aalto user ID. Read more about the availability of the bachelor's theses.
Date
2024-04-16
Department
Major/Subject
Kiinteistötalous ja geoinformatiikka
Mcode
ENG4002
Degree programme
Insinööritieteiden kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
33
Series
Abstract
Tämä kandidaatintyö keskittyy generatiivisen tekoälyn käyttöön kiinteistökehityksessä ja sen vaikutukseen alaan. Tutkimus toteutettiin kirjallisuuskatsauksena ja aineistona toimi pääsääntöisesti tutkimusdata Scopus -tietokannasta. Generatiivisen tekoälyn tuoreen teknologian luonteen puolesta tutkimusdata on hyvin tuoretta. Tutkielmassani paneudun ensimmäisiksi generatiivisen tekoälyn käyttöön ja sen soveltamisalaan yleisesti liiketoiminnassa, jossa käsittelen mm. generatiivisen tekoälyn toimintaperiaatetta, miten se eroaa perinteisestä tekoälystä ja sen yleisimpiä sovelluksia liiketoiminnassa. Seuraavaksi tutkin generatiivisen tekoälyn mahdollisuuksia kiinteistökehityksessä ja suurimpia soveltamisia alalla. Tutkielmassani tarkastelen generatiivisen tekoälyn hyödyntämistä kiinteistöjen arvon määrityk- sessä, älykiinteistöissä, asiakaskokemuksen parantamisessa, markkinatutkimuksessa, asiakaspalvelussa, markkinoinnissa, myynnissä, kaavoituksessa ja rakentamissuunnittelussa sekä miten kiinteistökehityksen generatiivisen tekoälyn soveltamisalat sijoittuvat yleisten soveltamismahdollisuuksien kehikkoon. Lopuksi teen yhteenvedon tutkimuksen tuloksista ja pohdin generatiivisen tekoälyn vaikutusta kiinteistökehitykseen tulevaisuudessa. Vertaan tutkimustuloksia myös itse generatiivisen tekoälyn (ChatGPT:n) laatimaan opinnäytetyöhön samasta aiheesta. Tutkimustulokset viittaavat vahvasti generatiivisen tekoälyn potentiaaliin kiinteistöalalla. Kiinteistökehityksessä on tapahtunut merkittävää kehitystä generatiivisen tekoälyn soveltamisessa erityisesti rakennesuunnittelussa, älykiinteistöissä ja markkinatutkimuksessa. Sen suurimmat edistysaskeleet näkyvät kuitenkin vielä luovemmilla aloilla ja asiakaspalvelun sekä markkinoinnin saralla. Vaikka tekoälyteknologia kehittyy jatkuvasti, monet kiinteistökehityksen osa-alueet, missä generatiivista tekoäly voidaan hyödyntää, ovat vielä kokeilu- ja kehitysvaiheessa, ja täysi potentiaali on saavuttamatta. Keskeiset haasteet liittyvät käyttäjien omaksumiseen, organisaatioon ja liiketoiminnalliseen integrointiin. Tutkimustuloksissa voidaan havaita myös muita eettisiä ja sosiaalisia haasteita generatiivisen tekoälyn soveltamisessa, jotka liittyvät mm. datan yksityisyyteen, turvallisuuteen ja tekoälyn luomaan mahdolliseen haitalliseen sisältöön. Tämän takia monet yritykset näkevätkin oman tekoälyratkaisun luomisen parhaaksi mahdolliseksi tavaksi. Asiakaspalvelualoilla generatiivisen tekoälyn käyttöönotto on ollut yleisintä ja yhteistyö on tuottanut hyviä tuloksia, mutta kysymys siitä, voiko generatiivinen tekoäly tarjota aidosti hyvää asiakaskokemusta on edelleen avoin, etenkin kiinteistöalan kaltaisissa arvokkaissa päätöksissä. Vaikka generatiivisella tekoälyllä on vielä haasteita ja tutkimustarve on merkittävä, sillä on kuitenkin valtava potentiaali muuttaa koko yhteiskuntaa tulevaisuudessa. Arvioidaan, että generatiivisen tekoälyn käyttöönotto voi lisätä maailmantalouteen biljoonia dollareita ja esimerkiksi Suomen bruttokansantuotetta 13 miljardilla eurolla vuoteen 2045 men- nessä.
Description
Supervisor
Puustinen, Tuulia
Thesis advisor
Junnila, Seppo
Keywords
generatiivinen tekoäly, kiinteistökehitys, kiinteistöala
Other note
Citation