Systematic Risk Management on Farms

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Science | Doctoral thesis (article-based) | Defence date: 2016-02-11
Date
2016
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
72 + app. 80
Series
Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS, 17/2016
Abstract
The objective of this dissertation study was to increase understanding of systematic riskmanagement on farms. Special attention was paid to the development and usability of holistic risk management tools, evaluating the effectiveness of farm safety risk management interventions and sustainability risk management on farms. The management of diverse risks is critical for farm business continuity. More management tools are needed to support farms in systematic risk management in practice. A mixed methods research design was applied in this study. In the literature review (sub-study 1), potential risk management tools applicable to managing farm risks were listed and analysed. The survey in sub-study 2 (n = 130) provided an overview of the management challenges faced by farmers and the importance of various management skills. Sub-study 3 was a survey (n = 591) to analyse the farm risks, farm safety and security risk management practices, and the effectiveness of the Farmers' Occupational Health Service in risk management. The Farm Risk Map framework was constructed and its use was analysed on case farms in sub-study 4. Sub-study 5 was a case study in which risk management tools were applied to farm sustainability management. The dependence on one person, fire risk incidents, machinery damage, infrastructure problems, a larger farm field size and high physical work strain were associated with a higher safety risk on farms. Higher safety risk among the membership of the Farmers' Occupational Health Service (FOHS) is probably biased by other variables. The farmers who carried out regular safety and security risk monitoring on their farm had fewer safety risk incidents. The new Farm Risk Map developed in this dissertation study can assist systematic and holistic risk management on farms. The case study in sub-study 5 presented how the farm sustainability risk management drivers can be monitored and used as risk buffers in farm sustainability management. The new risk management tools developed in this study are being used on farms, research and in education. Changes in agriculture such as the increasing size of farms, farmer ageing and health risks, regional security problems, the adaptation of new technology and new production and business models may increase the need for risk management on farms. Current risk management on farms are not at a sufficient level in relation to the needs for farm safety and security and sustainable management. Improved knowledge of farmer management skills and the advanced use of holistic risk management tools on farms are needed. Cooperation between different research fields and farmer risk management education are required to develop risk management in agriculture.

Tämän väitöskirjatutkimuksen tavoitteena oli lisätä ymmärrystä systemaattisesta riskienhallinnasta maatalousyrityksissä. Tutkimuksessa kiinnitettiin erityisesti huomiota maatalousyrityksen holististen riskienhallintavälineiden kehittämiseen ja käytettävyyteen, turvallisuusjohtamisen vaikuttavuuteen ja kestävyysriskien hallintaan maatiloilla. Useiden eri riskien hallitseminen on tärkeää maatalousyrityksen jatkuvuuden kannalta. Tarvitaan enemmän johtamisvälineitä tukemaan systemaattista riskienhallintaa maatiloilla käytännössä. Väitöskirjatutkimuksessa käytettiin monimetodista (mixed methods) lähestymistapaa. Osatutkimuksen 1 kirjallisuustutkimuksessa koottiin ja analysoitiin maatiloilla käytettäviä riskienhallinnan välineitä. Osatutkimuksen 2 kyselytutkimuksessa (n = 130) tarkasteltiin maatalousyrittäjien johtamisen haasteita ja johtamistaitojen tärkeyttä. Osatutkimuksessa 3 analysoitiin maatalousyrittäjille suunnatussa kyselytutkimuksessa (n = 591) maatalous- yritysten riskejä, turvallisuusjohtamista ja maatalousyrittäjien työterveyshuollon vaikut- tavuutta riskienhallinnassa. Osatutkimuksessa 4 kehitettiin Maatilan riskikartta, jonka käyttöä analysoitiin case-yrityksissä. Viidennen osatutkimuksen case-tutkimuksessa sovellettiin riskienhallinnan välineitä kestävän kehityksen johtamiseen maatalousyrityksessä. Kohonnut tapaturmariski maatalousyrityksissä liittyi korkeaan riippuvuuteen tilan avain- henkilöstä, toteutuneisiin paloriskeihin, toteutuneisiin konerikkoihin, tilan infrastruktuurissa ilmenneisiin ongelmiin, suurempaan tilan peltoalaan ja fyysisen työn rasittavuuteen. Työterveyshuollon jäsenyyden kohonneeseen tapaturmariskiin vaikuttavat todennäköisesti muut muuttujat. Säännöllisesti turvallisuusriskejä seuranneilla viljelijöillä oli vähemmän tapaturmatapauksia. Tässä väitöskirjatyössä kehitetty Maatilan riskikartta avustaa systemaattista ja kokonaisvaltaista riskienhallintaa maatiloilla. Osatutkimuksen 5 case-tutkimuksessa tarkasteltiin, kuinka kestävyysriskien hallintaa voitaisiin seurata ja käyttää puskurina ehkäisemään kestävyysriskejä maatilalla. Tässä väitöskirjassa esitettyjä uusia maatalousyritysten riskienhallinnan välineitä on käytetty maatiloilla, tutkimuksissa ja koulutuksissa. Maatalousalan muutokset kuten tilakoon kasvu, yrittäjien ikääntyminen ja terveysriskit, alueelliset turvallisuusuhat, uudet teknologiat sekä uudet tuotanto- ja liiketoimintamallit voivat lisätä riskienhallinnan tarvetta maata- loudessa. Maatilojen riskienhallinnan välineet eivät tällä hetkellä riitä vastaamaan alan turvallisuusjohtamisen ja kestävän kehityksen tarpeisiin. Maatalousyrityksissä tarvitaan uusia tiedonhallintataitoja ja kokonaisvaltaista riskienhallintaa. Tutkimusalueiden välinen yhteistyö ja maatalousyrittäjien riskienhallintakoulutuksen kehittyminen ovat välttämättömiä tekijöitä riskienhallinnan kehittämiseksi maataloudessa.
Description
Supervising professor
Kauranen, Ilkka, Prof., Aalto University, Department of Industrial Engineering and Management, Finland
Thesis advisor
Rautiainen, Risto, Principal Researcher/Professor, Natural Resources Institute Finland, Luke, Finland and University of Nebraska Medical Center Department of Environmental, Agricultural and Occupational Health, USA
Keywords
agriculture, management, farm risk map, safety, security, maatalous, riskienhallinta, maatilan riskikartta, turvallisuusjohtaminen
Other note
Parts
 • [Publication 1]: Leppälä, J., Rautiainen, R. and Kauranen, I. 2015. Analysis of risk management tools applicable in managing farm risks: A literature review. International Journal of Agricultural Management 4 (3): 110-122.
 • [Publication 2]: Mattila, T. E. A., Kaustell, K. O., Leppälä, J., Hurme, T. and Suutarinen, J. 2007. Farmers' perceptions of necessary management skills in Finland. Journal of Agricultural Education and Extension 13 (4): 287–300.
  DOI: 10.1080/13892240701631018 View at publisher
 • [Publication 3]: Leppälä, J., Kauranen, I. and Rautiainen, R. 2013. Effectiveness of occupational health service programmes in farmers’ safety and security risk management. International Journal of Agricultural Management 2 (3): 130–140.
  DOI: 10.5836/ijam/2013-03-02 View at publisher
 • [Publication 4]: Leppälä, J., Murtonen, M. and Kauranen, I. 2012. Farm risk map: a contextual tool for risk identification and sustainable management on farms. Risk Management 14 (1): 42–59.
  DOI: 10.1057/rm.2011.14 View at publisher
 • [Publication 5]: Leppälä, J., Manninen, E. and Pohjola, T. 2011. Farm risk management applied to sustainability of the food supply chain. A case study of sustainability risks in dairy farming. In: Burritt, R., Schaltegger, S., Bennett, M., Pohjola, T., Csutora, M. 2011. Environmental Management Accounting and Supply Chain Management. Springer: 111–130.
  DOI: 10.1007/978-94-007-1390-1_5 View at publisher
Citation