Ei-heterot Ville Rannan kynästä - millaisen kuvan pilapiirrokset rakentavat ei-normatiivisista seksuaalisuuksista

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2012
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Degree Programme in Art Education
Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma
Language
fi
Pages
28
Series
Abstract
Tämä tutkielma käsittelee tapoja, joilla heteronormista eroavia seksuaalisuuksia esitetään eli representoidaan kuvissa. Tutkimustehtävänä oli selvittää, miten piirtäjä Ville Ranta kuvaa ei-heteroita evankelisluterilaisen Kirkko ja kaupunki- lehden pilapiirroksissa. Viiden piirroksen aineisto poimittiin lehdessä vuonna 2010 ilmestyneistä pilakuvista. Tutkielma kuuluu visuaalisen kulttuurin tutkimukseen ja queer-teoretisointiin. Tutkimusmenetelmänä oli piirrosten lähilukeminen, joka tehtiin kuva-analyysein. Analyysit tehtiin kahdesta näkökulmasta: kulttuurin valtavirtaa mukailevasta heteronormatiivisesta sekä heterokeskeisyyden kyseenalaistavasta queerista näkökulmasta. Analyysit pohtivat, millä visuaalisilla keinoilla ja sanavalinnoilla ei-heterot esitettiin piirroksissa. Edellisten perusteella pääteltiin, millaisia representaatioita piirrokset rakentavat. Piirrosten kristillinen julkaisuyhteys vaikutti analyyseihin, koska piirrokset käsittelivät evankelisluterilaisen kirkon suhdetta ei-heteroihin. Johtopäätökset esittävät, että piirrokset representoivat ei-heteroita monin tavoin. Heteronormatiivisesti analysoituina ei-heterot kuvattiin toiminnan kohteina ja uhreina. Ei-heteroiden ruumiillisuus kuvattiin kontrolloimattomana tai mitätöitynä. Queerista näkökulmasta ei-heterot representoitiin toimijoina, jotka tulevaisuudessa saavuttavat kirkkoinstituution. Tavallisesti ei-heteroihin liitetty hallitsematon ruumiillisuus ja syntisyys kääntyivät queerissa näkökulmassa heteroiden ominaisuuksiksi. Tulokset johtivat päätelmään, että piirrosjoukon voi analysoida lähes vastakkaisista näkökulmista yhtä perustellusti, koska kulttuurissamme on sekä heteronormatiivisia että queereja aineksia. Lopuksi tutkielma ehdottaa, että tarvitaan queeria asennetta, joka tarkoituksellisesti näkee ja analysoi kuvat poiketen heterokeskeisyydestä. Kyseenalaiseksi jää, oliko viiden kuvan aineisto liian suppea tai värittyneesti valikoitunut johtopäätösten tekoon.
Description
Supervisor
Niiniskorpi, Soile
Keywords
pilapiirros, visuaalinen kulttuuri, representaatio, heteronormatiivisuus, queer, ei-hetero, seksuaalisuus, kirkko
Other note
Citation