Slug kisses - Visualizing somatic and embodied phenomena using the medium of 2D frame-by-frame animation

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2023
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Taiteen ja median maisteriohjelma
Language
en
Pages
54
Series
Abstract
In an ocular-centric culture and in a field that primarily focuses on the sense of vision in experiencing the design artifact, the remaining senses, as well as the spectator’s body in its entirety, often receive little attention. An increasing volume of research however challenges the detachment and isolation of certain bodily functions and reactions from others, while questioning a strict cartesian mind-body dualism. This thesis consists of a written thesis and an artistic component and is an attempt to research the connections between animated media and the body of the spectator. It looks for methods and ways to use the medium of animation to evoke somatic sensations in the spectator. Further, these findings are put into practice in the form of an artistic component, an installation consisting of five looping 2D frame-by-frame animations and a soundscape. A theoretical framework is built, researching literature at the intersection of film studies and cognitive studies that tie the viewer and their body to their environment and challenge the sharply drawn limits between body and surroundings, media and spectator. Haptic film theory introduces an embodied spectator that relates to the film with all their senses and their entire body. Theories of extended cognition view cognition as both embodied and situated, where the brain, the body, and the environment are all involved in creating the phenomenon of cognition. These theories inform this thesis and create a framework through which the medium of animation is interpreted. By looking at animation through the lens of these theories, animated media can be understood as a tool that extends the spectator, by extending their perception and cognition. This view of the spectator is reminiscent of a post-humanist view of the human subject in general, as entwined and inseparable from its environment, drawing connections between the inside and outside of the body. Additionally, the findings of the theoretical framework are applied to analyze an artistic framework consisting of case studies of animated media. An analysis of the somatic effects of the case studies is conducted. The analysis of the theoretical and artistic frameworks informs the process of creating the artistic component of the thesis, an installation of animations and a soundscape, exploring thematics of touch, sensuality, sensuousness, and internal bodily experiences. The principal contribution of this thesis to the field of visual communication design is twofold. Firstly, it provides a reading of trans-disciplinary research to contemplate how animated media can be used to create somatic experiences. Secondly, it puts these contemplations into practice through the artistic component of the thesis.

I en kultur och inom en bransch som i huvudsak fokuserar på synsinnet i fråga om att uppleva design artefakt, glöms ofta resten av sinnena och kroppen bort. Allt fler studier utmanar dock särskiljandet av vissa kroppsliga funktioner och reaktioner från andra, samt ifrågasätter en strikt kartesisk sinne-kropp dualism. Denna avhandling utgörs av både en skriftlig och en konstnärlig del. Avhandlingen strävar efter att utforska relationer mellan animation och åskådarens kroppsliga upplevelser. I avhandlingen sökes metoder att använda mediet animation för att framkalla somatiska sinnesintryck i åskådaren. Vidare tillämpas dessa iakttagelser i fysisk form genom den konstnärliga delen av avhandlingen som består av fem tecknade 2D-animationer och ett ljudverk. Det teoretiska ramverket i avhandlingen baserar sig på en litteraturforskning om teman kring filmstudier och kognitiva studier. Denna forskning sammanbinder åskådaren och hens kropp till sin omgivning genom att utmana den distinkta gränsen mellan kropp och omgivning, media och åskådare. Vidare används haptisk filmteori samt kognitiva teorier i avhandlingen för att tolka relationen mellan animation och åskådare. Med haptisk filmteori menas teori som framhäver åskådaren och hens kroppsliga relation till film med fokus på åskådarens sinnesförnimmelser. De kognitiva teorier som används i avhandlingen betraktar kognition som ett samspel av fenomen i hjärnan, kroppen och omgivningen. I avhandlingen tolkas animation genom det ramverk som dessa teorier lägger grunden för. Genom att betrakta animation med hjälp av dessa teorier kan animation uppfattas som ett verktyg som utvidgar åskådaren och förändrar hens gestaltning och kognition. Denna uppfattning av åskådaren påminner om en posthumanistisk uppfattning av det mänskliga subjektet i allmänhet, som en sammanflätad och oskiljaktig del av sin omgivning. Iakttagelserna från den teoretiska grunden tillämpas för att analysera ett konstnärligt ramverk av fallstudier bestående av animationer. I avhandlingen genomförs även en analys gällande fallstudiernas somatiska inverkan. Den konstnärliga delen av avhandlingen är förverkligad i form av fem animationer och ett ljudverk som utforskar teman kring somatik, sensualitet samt interna kroppsliga erfarenheter. Analysen av teoretiska och konstnärliga ramverk upplyser processen av skapandet av den konstnärliga delen i denna avhandling. Avhandlingen bidrar till den visuella kommuniaktionsbranschen på två sätt: För det första genom en avläsning av tvärvetenskaplig forskning för att reflektera över hur animation kan användas för att skapa somatiska erfarenheter. För det andra genom att tillämpa dessa reflektioner i praktiken med hjälp av den konstnärliga delen av avhandlingen. I och med denna avhandling skapas således ett nytt exempel av visuell kommunikation med fokus på kroppslighet och somatik.
Description
Supervisor
Karhumaa, Arja
Thesis advisor
Achté, Vilja
Keywords
animation, visualisation, visual communication design, illustration, corporality, posthumanism, senses, perception
Other note
Citation