The Basics and Modelling of Compost Process

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1998
Major/Subject
Vesihuoltotekniikka
Mcode
Yhd-73
Degree programme
Language
fi
Pages
119 s. + liitt. 7
Series
Abstract
Työn tavoite on luoda matemaattinen malli Turun Keskuspuhdistamon kompostointilaitoksen prosessista. Mallin tarkoitus on toimia prosessin ohjaus- ja optimointityövälineenä helpottaen kompostoinnin useiden, vastakkaistenkin tekijöiden prosessivaikutusten analysointia. Työssä esitetään myös kirjallisuusselvitys kompostointiprosessin yleisestä teoriasta ja sen soveltamisesta jätevesilietteen käsittelyyn. Malli perustuu massa- ja energiataseiden hallintaan. Mallinnuksessa reaktori on jaettu laitoksen ilmastus- ja kasteluvyöhykkeiden mukaan viiteen vaiheeseen, jotka mallissa oletetaan jatkuvasyöttöisiksi ja -sekoitteisiksi. Mallin massajakeet ovat: prosessiin syötettävä liete sekä hake, seulan läpäissyt lopputuote, seulalle jäänyt kierräte, raitisilma prosessiin, kiertokaasu pesurista prosessiin, prosessikaasu pesuriin, vuotoilma reaktoriin, kasteluvesi pesurista, pesurista viemäröitävä vesi ja pesurista kaasunkäsittelyyn johdettava poistokaasu. Energiataseessa on lisäksi huomioitu lämpöhäviöt reaktorista ja pesurista poistettava lämpöenergia. Optimaaliseksi oletettu lietteen hajoamiskinetiikka on johdettu biohajoavuustestin tuloksista. Biohajoamiseen kineettisesti vaikuttavista tekijöistä malli ottaa huomioon kompostoinnin yleisimmät prosessirajoitteet eli lämpötilan, kosteus- ja happipitoisuuden sekä vapaan ilmatilan. Kompostointiprosessin luonnetta tarkastellaan käyttämällä laitoksen mitoitusarvoja mallin syöttöarvoina. Lisäksi mallinnetaan yksittäisten prosessiparametrien vaikutusta prosessiin sekä selvitetään mallin herkkyyttä eri muuttujien suhteen. Mallinnustulosten vertaaminen todellisiin, laitoksesta mitattuihin arvoihin jää työssä tekemättä laitoksen käyttöönajon viivästymisen vuoksi. Työssä on kuitenkin esitetty käyttöönajon tutkimussuunnitelma.
Description
Supervisor
Kiuru, Heikki
Thesis advisor
Saarinen, Risto
Keywords
composting, kompostointi, modelling, mallintaminen, sludge treatment, lietteen käsittely
Other note
Citation