Teksti- ja sisältöpohjaisten hakujen yhdistäminen journalistisessa kuvahaussa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Date
2007
Major/Subject
Viestintätekniikka
Mcode
AS-75
Degree programme
Language
fi
Pages
115+30
Series
Abstract
Tässä diplomityössä tutkittiin sisältöpohjaisten kuvahakumenetelmien hyödyntämismahdollisuuksia aikakauslehtitoimitusten kuvahakutarpeissa. Tavoitteena oli saada selville, onko sisältöpohjaisista hakutoiminnoista hyötyä tyypillisissä aikakauslehtien kuvahakutarpeissa, ja miten käyttäjät suhtautuvat niihin. Työn aikana tutustuttiin sisältöpohjaisen kuvahaun menetelmien kehitykseen viimeisen kymmenen vuoden aikana. Laajemmassa kontekstissa tutustuttiin tiedonhakututkimukseen. Empiirisen tutkimuksen suunnittelussa tukeuduttiin näiden lisäksi käytettävyystestauksen menetelmiin. Tutkimuksen mahdollistamiseksi kehitettiin sekä sisältöpohjaisia että muita hakutoimintoja sisältävä kuvahakuohjelma. Ohjelmalla oli mahdollista yhdistellä eri hakutapoja, hakea esimerkin perusteella sekä tallentaa ja vertailla tuloskuvia. Tiedonkeruuta varten suunniteltiin käyttäjätesti, johon kuului seitsemän simuloidun kuvahakutehtävän suoritus, tehtäväkohtaisiin ja koko testiä koskeviin kyselyihin vastaaminen ja loppuhaastattelu. Lisäksi käyttäjän testinaikaiset tekemiset tallennettiin käyttölokiin ja ruudunkaappausvideolle. Testejä suoritettiin yhteensä 14 ja lisäksi pilottitesti. Varsinaisista käyttäjistä puolet oli kuvia työssään hakevia ja käsitteleviä ammattilaisia ja puolet noviiseja, joilla ei juuri ollut kokemusta kuvahausta. Tutkimuksessa havaittiin, että sisältöpohjaisille kuvahakutavoille on käyttöä aidoissa käyttötilanteissa, mutta tämän mahdollistamiseksi toimintojen esillepanoon ja ymmärrettävyyteen on panostettava nykyistä enemmän. Sisältöpohjaisten hakujen sovellusalue on lopulta kohtalaisen suppea, ja suurin hyöty niistä saadaan, kun mahdollistetaan sisältöpohjaisten ja muiden hakutapojen yhdistäminen.
Description
Supervisor
Oittinen, Pirkko
Thesis advisor
Westman, Stina
Keywords
magazine illustration, aikakauslehtikuvitus, information retrieval, tiedonhaku, user testing, käyttäjätestaus
Other note
Citation