Dystopianarratiivit ympäristötuhon lähestymistapoina ympäristöorientoituneessa taidekasvatuksessa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Location:
P1 OPINNÄYTTEET D 2017 From
Date
2017
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Kuvataidekasvatus
Art Education
Language
fi
Pages
66
Series
Abstract
Opinnäytteessäni tutkin mitä ympäristöorientoitunut taidekasvatus voisi dystopianarratiivien kautta oppia ihmisen ja ympäristön suhteesta ympäristötuhon ajassa. Tutkielma tarkastelee kolmen dystopianarratiivin maailmaa suhteessa ympäristöorientoituneen taidekasvatuksen päämääriin ja syväekologiseen ajatteluun. Lopputulemana esittelen, miten ihmisen lajillisen ylivertaisuuden kyseenalaistaminen, sekä kuolevaisuuden hyväksyminen voisivat tukea syväekologisen ajattelun rakentumista ja ekologisesti kestävän elämäntavan muodostumista. Aineistonkeruu, analyysi, tulkinta ja raportointi ovat kiertyneet tutkimusprosessin aikana yhteen, ja lomittuvat toisiinsa myös valmiissa tutkielmassa. Opinnäytteeni aineisto rakentuu kolmesta osa-alueesta. Ensimmäinen on taidekasvatuksen teksteistä nouseva ajattelu, jossa ympäristötuhon vakavuus, kielteisyys ja haastavuus ympäristökasvatuksen yhteydessä nousee esiin. Toisena on ympäristötuhon aika, jossa ihmistoiminta on aiheuttanut katastrofaalista tuhoa maapallon ekosysteemissä. Kolmantena osana aineistoani ovat kolme dystopianarratiivia. Tutkielman alussa avaan kolmen teeman avulla ihmisen ja ympäristötuhon ongelmallista suhdetta. Teemoiksi asettuvat Vaikuttamisen ongelma, Hyvän ja kauniin tyrannia, sekä Ihmisen toimijuus. Teemat nostan ympäristöorientoituneen taidekasvatuksen kirjallisuuden ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden päämääristä ja käytännöistä, ja ympäristötuhon suhteutumisesta näihin. Kolmessa tutkielmani käsittelyluvussa tarkastelen näitä teemoja suhteessa kunkin kolmen dystopianarratiivin maailmaan. Lopuksi esittelen mitä dystopianarratiivit yhdessä ja erikseen, voisivat ympäristöorientoituneelle taidekasvatukselle opettaa.
Description
Supervisor
Tervo, Juuso
Thesis advisor
Tervo, Juuso
Keywords
ympäristöorientoitunut taidekasvatus, ympäristökasvatus, ympäristötuho, dystopia
Other note
Citation