Computer-aided design of ship spaces

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2004
Major/Subject
Laivanrakennusoppi
Mcode
Kul-24
Degree programme
Language
fi
Pages
vii + 70
Series
Abstract
This thesis studies the requirements of computer-aided design of ship spaces. Based on the study a proposal for a user interface for the design of ship spaces is developed. In the first part the ship design process is examined with emphasis on the designing of the general arrangement. In addition the concept of product model is studied as well as product modelling with NAPA. In the second part the general arrangement design process is analysed. The different factors of the process and their relationships are identified. A proposal for a user interface for designing ship spaces is presented. For testing a demo program has been developed based on the proposed user interface. The demo program utilizes existing ship design software. The last part is a case study for testing the user interface. The spaces of an existing vessel are modelled with the demo program. The results are compared with the original model. The use of computer aided design and modelling can speed up the preliminary design of ship spaces. Other design phases can also benefit from the resulting model.

Tässä diplomityössä on selvitetty laivan tilojen suunnittelun tietokoneavusteiselle suunnittelulle asettamia vaatimuksia. Selvityksen pohjalta on laadittu ehdotus laivan tilojen suunnitteluun tarkoitetusta käyttöliittymästä. Työn alkuosassa on perehdytty laivansuunnitteluprosessiin ja erityisesti yleisjärjestelyn osuuteen tässä prosessissa. Lisäksi on tarkasteltu tuotemallikäsitettä sekä tuotemallinnusta NAPA -ohjelmistossa. Työn toisessa osassa on ensin tehty laivan yleisjärjestelyn suunnitteluprosessin tarvemäärittely, jossa prosessiin liittyvät eri tekijät ja niiden suhteet on pyritty tunnistamaan. Tämän jälkeen on laadittu ratkaisuehdotus laivan tilojen suunnitteluun sopivaksi käyttöliittymäksi. Ratkaisuehdotuksen pohjalta on toteutettu olemassa olevaa suunnitteluohjelmistoa hyödyntävä demosovellus käyttöliittymän testaamiseksi. Työn viimeisessä osassa on käyttöliittymäratkaisun toimivuutta tutkittu case tutkimuksella. Olemassa olevan aluksen tiloja mallinnettiin demosovelluksen avulla ja verrattiin tuloksia alkuperäiseen malliin. Tietokoneavusteisen suunnittelun ja mallintamisen soveltaminen laivan tilojen suunnitteluun nopeuttaa alkusuunnitteluvaiheen tilasuunnittelua. Tämän välittömän hyödyn lisäksi on näin syntynyt tilamalli hyödynnettävissä muissakin suunnittelun vaiheissa.
Description
Supervisor
Varsta, Petri
Thesis advisor
Sundell, Tom
Keywords
Other note
Citation