Behavioral and physiological correlates of empathy and empathic accuracy in human-centered design

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2020-12-14
Department
Major/Subject
Human Neuroscience and Technology
Mcode
SCI3061
Degree programme
Master’s Programme in Life Science Technologies
Language
en
Pages
77+3
Series
Abstract
Human-centered design (HCD) employs various empathetic techniques in order to enhance designers’ understanding of the user experience. Thus, enables them to create products and designs that truly meet users’ needs as well as are inclusive for all of them. However, the field currently lacks measures to quantify empathy’s role in the design process, nor is it well known how accurately designers understand the user experience. For this reason, this thesis evaluated the feasibility of measuring the autonomic nervous system (ANS) synchrony by comparing changes in heart rate (HR) between a designer and users in a semi-structured design interview. This is due to interpersonal synchrony which has been suggested to be an important mechanism supporting empathy. In addition, the thesis assesses the designer’s capability to correctly infer the users’ thoughts and feelings using the empathic accuracy (EA) method, as well as tests whether ANS synchrony can be used to predict the designer’s capability to understand the users. A statistically significant HR synchrony was found in 40% of all the designer- user dyads. The designer on average correctly inferred 47% of the users’ reported thoughts and feelings. The results showed no relation between HR synchrony and the designer’s EA scores. In conclusion, the results suggest that it is possible to detect significant HR synchrony between a designer and a user during a design interview. However, the study demonstrated that designer can only partially understand the users’ experience, thus highlighting the importance of these results for the design field. Nevertheless, further research is needed to verify the findings and the role of empathy in HCD.

Ihmiskeskeinen suunnittelu (HCD) hyödyntää parantaakseen suunnittelijoiden ymmärrystä käyttäjän kokemuksesta. Siten suunnittelijat voivat luoda tuotteita, jotka todella vastaavat käyttäjien tarpeita ja ovat yhdenvertaisia kaikille käyttäjille. Suunnittelun alalta puuttuu kuitenkin keinoja mitata empatian roolia suunnitteluprosessissa. Lisäksi ei tiedetä tarkasti, kuinka hyvin suunnittelijat ymmärtävät käyttäjiä. Tästä syystä työssä arvioidaan sydämen sykkeen muutosten soveltuvuutta mittaamaan autonomisen hermoston synkronointia suunnittelijan ja käyttäjän välillä, koska ihmisten välisen synkronoinnin on osoitettu tukevan empatiaa. Lisäksi empaattinen tarkkuus -metodia käyttämällä mitataan, kuinka hyvin suunnittelija ymmärtää käyttäjän ajatuksia ja tunteita sekä testataan, ennustaako autonomisen hermoston synkronointi suunnittelijan kyvykkyyttä ymmärtää käyttäjiä. Sykkeiden synkronointi oli tilastollisesti merkitsevää 40 prosentilla suunnittelija-käyttäjä-pareista. Suunnittelija ymmärsi keskimäärin 47 prosenttia käyttäjien ajatuksista ja tunteista. Sykkeiden synkronoinnin ja suunnittelijan empaattisen tarkkuuden välillä ei todettu yhteyttä. Tulokset osoittavat, että on mahdollista havaita tilastollisesti merkitsevää sykkeiden synkronoitumista suunnittelijan ja käyttäjän välillä haastattelutilanteessa. Kuitenkin suunnittelija ymmärsi vain osittain käyttäjän kokemusta, mikä osoittaa, kuinka tärkeitä tulokset ovat suunnittelukentälle. Tarvitaan kuitenkin lisää tutkimusta, jotta tulokset ja empatian rooli voidaan varmentaa ihmiskeskeisessä suunnittelussa.
Description
Supervisor
Sams, Mikko
Thesis advisor
Alho, Jussi
Keywords
empathy, human-centered design, physiological synchrony, autonomic nervous system, empathic accuracy, user experience
Other note
Citation