Time Series Analysis of Demand Patterns in Supply Chains

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2004
Major/Subject
Sovellettu matematiikka
Mcode
Mat-2
Degree programme
Language
en
Pages
67
Series
Abstract
Tässä diplomityössä tarkastellaan toimitusketjun kysyntätiedon analyysissä käytettäviä menetelmiä. Pääpaino on aikasarja-analyysissä mutta myös muita hyödyllisiä menetelmiä esitellään. Työn tarkoituksena on kehittää systemaattinen lähestymistapa kysynnän analyysiin ja pohtia sen merkitystä suunnitteluun ja ennustamiseen. Tutkimus on suoritettu case-yrityksen puitteissa ja sisältää kirjallisuuskatsauksen ongelmakentästä ja hyviksi havaituista toimintatavoista. Analyysiosuus on toteutettu case-yrityksen todellisen kysyntätietoon tukeutuen. Yrityksen toimintaympäristö toimii viitekehyksenä myös kysynnän hallintaa koskeville pohdinnoille. Kirjallisuuskatsauksessa käsitellään mm. kysynnän heilunnan vahvistumista, systeemirakenteita ja ennustamista. Työn pääajatukset esitellään kahdessa osiossa. Ensin esitellään katsaus toimitusketjuihin soveltuvista analyysimenetelmistä sekä niiden käyttö todellisen kysyntätiedon avulla. Tulokset tulkitaan ja yhdistetään kirjallisuuskatsauksessa käsiteltyyn toimitusketjun problematiikkaan. Toisessa osiossa muodostetaan viitekehys kysyntätiedon käyttämiseksi suunnitteluprosessissa. Viitekehys havainnollistaa miten eri kysyntätiedon lähteitä voidaan käyttää suunnittelussa tuotteen elinkaaren aikana. Tässä yhteydessä tarkastellaan tietolähteitä ja niiden käyttöä sekä näihin perustuvaa ennustamista. Lopuksi esitetään suosituksia siitä miten kehittää analyysiprosessia ja mihin muihin toimenpiteisiin tulisi ryhtyä suunnittelun helpottamiseksi. Nämä pitävät sisällään elinkaaripohjaisen suunnittelumallin sekä tiedon käsittelyn ja analyysin menettelytapoja.
Description
Supervisor
Salo, Ahti
Thesis advisor
Salo, Ahti
Keywords
time series, aikasarja, systems structures, systeemirakenteet, supply chain visibility, läpinäkyvyys toimitusketjussa, demand amplification, kysynnän heilahtelun vahvistuminen, demand data sources, kysyntätietolähteet, demand management, kysynnän hallinta, demand forecasting, kysynnän ennustaminen, life cycle planning, elinkaarisuunnittelu
Other note
Citation