Modulaaristen palvelujen tuotteistaminen B2B-ratkaisuliiketoiminnassa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Economics | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2010
Major/Subject
Organization and Management
Organisaatiot ja johtaminen
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
87
Series
Abstract
Tämän tapaustutkimuksen tutkimusongelmana on kuvata millainen on kohdeyrityksenä olevan maksuratkaisupalveluiden tarjoajan tuotteistamisprosessi pankkiasiakkuuksille ja mitä haasteita siihen liittyy. Prosessin nykytilaa tarkasteltiin ensin tutkimusaineiston avulla sen syötteiden ja tuotosten kautta yksilöimällä havaitut tuotteistamisen ja prosessijohtamisen haasteet, jotta yritys voi hyödyntää tutkimuksen tuloksia prosessikehitystyössään. Yrityksen tavoitteena on tuotteistamisprosessin kehittämisen avulla lisätä asiakkaan osallistumista tuotteistamisprosessiin ja sitä kautta tukea parhaalla mahdollisella tavalla asiakastoimituksen toteutumista. Tästä syystä tuotteistamista tarkasteltiin palveluntarjoajan ja asiakkaan yhteisten prosessien johtamisen näkökulmasta. Lisäksi pohdittiin modulaarisuuden soveltamismahdollisuuksia palveluiden tuotteistamisessa. Aineistonkeruumenetelmänä käytettiin teemahaastattelua ja analysoinnissa vertailevaa laadullista sisällönanalyysia. Tutkimuksen tuloksina esitetään, että nykyisen tuotteistamisprosessin keskeisimmät haasteet liittyvät prosessijohtamiseen. Selkiyttämällä eri toimijoiden rooleja ja vastuita voidaan edesauttaa yksilön roolin hahmottamista osana prosessia sekä vastuiden jakautumista. Projektien aikataulutus helpottuu tunnistamalla ne vaiheet, joissa esiintyy erityisosaamisen resurssien kapasiteetin ajoittaista niukkuutta. Modulaarisuuden soveltaminen palveluiden tuotteistamisessa tukee tutkimuksen perusteella tuotteistamisprosessin suunnittelua ja kehittämistä lisäämällä joustavuutta, selkiyttämällä vastuita ja edesauttamalla asiakkaan kanssa luotavan arvon muodostumista.
Description
Keywords
palvelujen tuotteistaminen, prosessijohtaminen, palvelujen modulaarisuus, yhteinen arvon luominen
Other note
Citation