Usability evaluation of design solutions for tablet magazines

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Science | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2012
Major/Subject
Viestintätekniikka
Mcode
T-75
Degree programme
Language
en
Pages
xvii + 87 s. + liitt. 14
Series
Abstract
The aim of this thesis is to evaluate the usability of tablet magazines. The content of the magazines is the same, but the design solutions (layout, structure and interaction possibilities) vary. A formative usability evaluation was done to find usability problems and a summative evaluation was carried out to compare and rank the magazines. The main emphasis on usability evaluation is in user testing and eye-tracking. .The field of research is digital publishing, especially magazines for tablet computers. Print sales are declining and publishers are keen to find new means to approach the consumer. The form of digital publishing processes and business models for mobile devices have not yet been established. Web-based and image-based magazines are both common. Semi-automatic computational layout is presented as a publishing technique that can reduce the human effort of converting content into various screen sizes. Before deciding on how to publish a tablet magazine, it is important to evaluate how the different design solutions affect the usability of a magazine. A theoretical background for this study is presented in the beginning. Usability is defined to consist of effectiveness, efficiency and satisfaction of the user interface. Usability is found to be dependent on context, i.e. users, tasks and environment. Usability evaluation methods (UEM) chosen for this study include think aloud, performance measures, questionnaires and quantitative and qualitative eye-tracking analysis. The summative evaluation results of this study show that a web-based version of a magazine with dynamic, semi-automatic layout has better usability than the others. An image-based version with static manual layout is second and another version with dynamic layout is third in the terms of usability. Design solution suggestions for even more usable tablet magazine are made as a result of the formative evaluation.

Tämän diplomityön tavoitteena on synnyttää tietoa neljän tablettiaikakauslehden käytettävyydestä kun arvioitavien lehtiversioiden sisältö on sama, mutta design-ratkaisut (taitto, rakenne ja interaktiomahdollisuudet) vaihtelevat. Formatiivinen käytettävyysarviointi tehtiin käytettävyysongelmien löytämiseksi ja summatiivisella arvioinnilla pyrittiin vertaamaan aikakauslehden versioita toisiinsa. Arvioinnissa painotetaan käyttäjätestejä ja silmänliikemittauksia. Tutkimusalueeksi määritellään digitaalinen julkaiseminen, erityisesti tablettiaikakauslehden osalta. Paperilehtien tilaajamäärien laskiessa julkaisijat yrittävät löytää uusia keinoja tavoittaa kuluttaja. Digitaalisten julkaisuprosessien ja liiketoimintojen mallit eivät ole vielä vakiintuneet. Web- ja kuvapohjaiset aikakauslehdet ovat molemmat yleisiä. Puoliautomaattinen laskennallinen taittaminen esitellään julkaisutekniikkana, joka vähentää työn määrää sisällön muokkaamisessa eri näyttöko'oille. Eri designratkaisujen vaikutus käytettävyyteen täytyy arvioida ennen kuin päätetään miten tablettilehti julkaistaan. Alun teoreettisen taustan esittelyssä käytettävyys määritellään koostuvan käyttöliittymän tehokkuudesta, suorituskyvystä ja käyttäjätyytyväisyydestä. Käytettävyys on myös aina riippuvainen asiayhteydestä: käyttäjistä, tehtävistä ja ympäristöstä. Valitut käytettävyyden tutkimusmenetelmät ovat ääneen ajattelu, suorituskykymittaus, kyselyt sekä määrällinen ja laadullinen silmänliikemittaus. Summatiivinen arviointi osoittaa, että dynaamisen, puoliautomaattisen taiton omaava web-pohjainen tablettilehti on parempi käytettävyydeltään kuin muut. Kuvapohjainen lehti manuaalisella taitolla, on toinen ja käytettävyydeltään huonoin on toinen dynaamisen taiton omaava versio samasta aikakauslehdestä. Formatiivisen arvioinnin avulla määritellään käytettävyyden kannalta parhaat designratkaisut.
Description
Supervisor
Oittinen, Pirkko
Thesis advisor
Kuhna, Mikko
Keywords
usability, käytettävyys, tablet, tabletti, tablet computer, tablettitietokone, magazine, aikakauslehti, eye-tracking, silmänliikemittaus
Other note
Citation