International production expansion and supplier ramp up

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2014-01-27
Department
Major/Subject
Tuotantotekniikka
Mcode
K3002
Degree programme
Konetekniikan koulutusohjelma
Language
en
Pages
86
Series
Abstract
The objective of this research is to analyze case based international projects such as a production expansion project in Poland and a supplier ramp up project in China. The intention is to bring up the cultural differences and the major problems in these projects. Sub objective is to present a suitable production expansion theory and the current economic status of Poland and China. The major challenges in these projects were the communication and cultural understanding. Projects demonstrated how not to underestimate or to ignore the basic factors. For the smooth process, it is crucial to understand the importance of communication and the cultural differences. The results of this research shows how production expansion and supplier ramp up projects are led and managed and also about how the project progressed. Both projects got delayed while still remaining in schedule. The projects were both a success despite of the various encountered problems.

Tutkimuksen tavoitteena on analysoida case-pohjaisia kansainvälisiä projekteja kuten tuotesiirtoprojekti Puolassa ja toimittajan ylösajoprojekti Kiinassa. Tarkoituksena on myös tuoda esille projektissa olevat kulttuurien erot ja suurimmat ongelmatekijät. On myös esitetty tuotesiirtoteoria, joka pätee melkein kaikkiin tuotteisiin sekä Puolan ja Kiinan tämän hetkinen taloudellinen tilanne. Suurimmat haasteet projekteissa olivat kommunikaatio ja kulttuuriymmärrys. Projektit osoittivat kuinka perusasioina pidettäviä yksityiskohtia ei tulisi aliarvioida tai olla huomioimatta. Projektien sulavan edistymisen kannalta on ymmärrettävä kommunikaation ja kulttuurien eroavaisuuden tärkeys. Tutkimuksen tulokset osoittavat kuinka tuotesiirto ja toimittajan ylösajoprojektit on johdettu ja hallittu sekä kuinka projektit edistyivät. Aikataulullisesti molemmat venyivät pysyen kuitenkin aikataulussa. Molemmat projektit olivat onnistuneita erilaisista ongelmista huolimatta.
Description
Supervisor
Aaltonen, Kalevi
Thesis advisor
Heikkinen, Esa
Keywords
production expansion, transfer, ramp up, supplier, communication, tuotannonlaajennus, siirto, ylösajo, toimittaja, kommunikaatio
Other note
Citation