Maapoliittisen ohjelman laadinta Raumalla

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2018-12-10
Department
Major/Subject
Mcode
ENG24
Degree programme
Master's Programme in Real Estate Economics (REC)
Language
fi
Pages
126
Series
Abstract
Maapoliittinen ohjelma on strateginen asiakirja, jossa määritellään tyypillisesti kunnan maapolitiikan lähtökohdat, tavoitteet, käytettävät maapoliittiset keinot sekä muut tarpeelliset maankäyttöön ja kaavoitukseen liittyvät linjaukset. Maapoliittinen ohjelma antaa läpinäkyvää tietoa kunnan maapoliittisista toimintaperiaatteista niin kunnan asiantuntijoille, päätöksentekijöille kuin maanomistajille. Oikeaoppinen maapolitiikka sujuvoittaa kunnan maankäytön strategista suunnittelua, toteutusta sekä tasapainottaa kuntataloutta. Tämän tutkimuksen päätavoite oli tuottaa Rauman kaupungille ehdotus maapoliittisen ohjelman periaatteiksi, jotka omalta osaltaan toteuttavat ja konkretisoivat Rauman kuntastrategian, omistajapolitiikan ja kaavoituksen asettamia linjauksia ja tavoitteita. Tutkimuksen tarkoitus oli selvittää lainsäädännön kunnille mahdollistamat maapoliittiset keinot ja keinojen käyttö osana kunnan maapolitiikkaa, kartoittaa Rauman kaupungin lähtökohdat ja tarpeet sekä asettaa ehdotukset maapoliittisiksi tavoitteiksi. Tarve tutkimukselle syntyi, koska maapoliittista ohjelmaa ei ole aiemmin laadittu Raumalle. Maapoliittisten keinojen käyttölinjauksia ja -mahdollisuuksia ei ole yhtenäisenä kokonaisuutena julkisesti kirjattu. Maapolitiikan hoidon aktiivisuus ja linjanveto on ollut vaihtelevaa ja tehdyt ratkaisut osin epäjohdonmukaisia. Toimintalinja on aiheuttanut ajoittain tulkintavaikeuksia erilaisten maankäyttöön liittyvien asioiden ratkaisemisessa. Raumalla on vireillä elinkeinopoliittisilta vaikutuksiltaan useita merkittäviä hankkeita. Koko Rauman kunnan kattava yleiskaava 2030 on valmistumassa lähitulevaisuudessa, joten maapoliittisten linjausten konkretisoiminen on tärkeää yleiskaavankin toteuttamisen kannalta. Rakennemuutoskunnan haasteiden ohella Raumalla on monia yleisesti kuntien maapolitiikkaan ja kiristyvään kuntatalouteen vaikuttavia tekijöitä. Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena perustuen kirjallisuuskatsaukseen sekä asiantuntijahaastatteluihin. Haastattelututkimuksessa vertailtiin yleistasolla Porvoon, Raahen ja Kokkolan maapoliittisia pääperiaatteita ja periaatteiden käytännön toteutumista. Tutkimustulokset osoittavat, että maapoliittiset periaatteet vertailukaupungeissa ovat monilta pääperiaatteiltaan samankaltaisia. Vertailukunnissa kaikki maapolitiikan keinot on linjattu käytettäviksi, vaikka osa keinoista ovat epätodennäköisiä ja jopa teoreettisia. Raumalla merkittävimmät maapolitiikan tarpeet koskevat ohjelman periaatteiden vakiinnuttamista, aktiivista käyttöä sekä seurantaa. Huomionarvoiseksi nähtiin, että maapoliittisesta ohjelmasta ei kannata tehdä asiakohdiltaan liian yksityiskohtaista. Maapoliittista ohjelmaa suositellaan tarkennettavaksi ohjelman periaatteita hyödyntävällä sekä tavoitteiden toteuttamiseen tähtäävällä erillisellä maankäytön toteuttamissuunnitelmalla.

Land policy program is a strategic document which defines the starting points, objectives, land policy instruments and the other necessary land use and zoning policies of the municipality. The land policy program provides transparent information on the municipality’s land policy for its officials, politicians and landowners. Well planned land policy will streamline the strategic land use planning, its realization and it also balances the municipality’s economic situation. The main goal of this study was to provide a proposal for the principles of a land policy program. These principles will further implement and concretize other land use related municipal strategies. The purpose of the study was to clarify the land policy methods provided by the legislation and the use of the methods in part of municipality’s land policy. The purpose was also to reveal the starting points and the needs of the Rauma’s land policy and to suggest recommendations for the land policy goals. The need for the research was formed because there was no previous land policy program in Rauma. Guidelines and possibilities of the land policy instruments were not enrolled as a coherent entity. Activity of land the policy management has varied, and the decisions taken have been partly inconsistent. The previous policy has occasionally caused difficulties of interpretation in resolving various land-related issues. The city of Rauma is pending many projects of a great economic interest. The general master plan 2030 for the whole city of Rauma is about to be completed soon so the concrete implementation of the land policy guidelines is important for the implementation of the master plan. Rauma is also affected by nationwide land policy related factors as well as financial challenges due to tightening economy. The research was carried out as a qualitative research based on the literature review and interviews. Through the interviews the general land policy principles were analyzed and compared in the Porvoo, Raahe and Kokkola. In addition, was examined how the principles were implemented in practice. The research results pointed that main land policy principles in the reference cities are quite similar in many ways. All methods of land policy are approved for use in the reference cities, although some of the methods can be seen unlikely or even theoretical. Rauma's most important land policy needs are related to the consolidation, active use and the monitoring of the land policy principles. It was noteworthy that the land policy program shouldn’t be overdetailed. It is recommended that the land policy program should be refined by separate land use implementation plan.
Description
Supervisor
Ekroos, Ari
Thesis advisor
Laitinen, Timo
Sulonen, Kimmo
Keywords
maapolitiikka, maapoliittinen ohjelma, maankäyttö, kaavoitus
Other note
Citation