The Influence of Market Factors and Strategies on Operating Profit of Major Pulp and Paper Companies

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorÄikäs, Niina
dc.contributor.authorMattlin, Jan
dc.contributor.departmentTuotantotalouden osastofi
dc.contributor.schoolTeknillinen korkeakoulufi
dc.contributor.schoolHelsinki University of Technologyen
dc.contributor.supervisorLaamanen, Tomi
dc.date.accessioned2020-12-04T13:27:22Z
dc.date.available2020-12-04T13:27:22Z
dc.date.issued2000
dc.description.abstractTämän työn tavoitteena on tutkia miten suurten sellu- ja paperiyhtiöiden liikevoitto riippuu markkinatekijöistä ja eri strategioista ja sitä kautta pystyä määrittämään "voitontekokyky" eri strategioita käyttäville yhtiöille eri markkinatilanteissa. Sellu- ja paperiteollisuuden ollessa hyvin syklinen toimiala on tärkeätä pystyä määrittämään eri tekijöiden vaikutus. Tutkimusongelma voidaan määrittää seuraavasti: Miten mallintaa yhteys eri markkinatekijöiden, strategioiden ja liikevoiton välillä valituille yhtiöille sellu- ja paperiteollisuudessa? Vastaamalla kysymykseen voidaan saavuttaa seuraavat päämäärät. - Saataisiin ymmärrys siitä, millä markkinatekijöillä on suurin vaikutus valittuihin yrityksiin sellu- ja paperiteollisuudessa. - Tietämys eri strategisten tekijöiden vaikutuksesta kyseisten yritysten paperi- ja selluyksiköihin voisi lisääntyä. - Yksittäisten yritysten analyysin ja yleisen analyysin tuloksena olisi mahdollista tehdä lyhyen aikavälin ennusteita ja pidemmän aikavälin scenaarioita valituiden yritysten "voitontekokyvylle". Kirjallisuuskatsauksessa tutkitaan mitkä eri tekijät vaikuttavat liikevoittoon kyseisellä alalla. Katsauksen perusteella valitaan analysoitavat tekijät. Kaikkiaan seitsemäntoista yritystä valittiin perusanalyysiin. Lisäksi tarkasteltiin eri strategioiden vaikutusta kaikkiin niihin perusanalyysin yksiköihin ja yrityksiin, joiden tilinpäätösmaa on joko Euroopassa tai Pohjois-Amerikassa. Analyysit tehtiin regressioanalyysia käyttäen. Tutkimuksen tuloksena saatiin hienopaperi-, aikakausilehtipaperi- sanomalehtipaperi- ja selluyksiköille malleja siitä, miten eri markkinatekijät ja strategiset tekijät näyttävät vaikuttavan yksiköiden liikevoittoon. Lisäksi saatiin selville eri strategioiden mahdollisesta vaikutuksesta ja arvio yksittäisten yritysten "voitontekokyvylle".fi
dc.format.extent80+
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/88487
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-2020120447322
dc.language.isoenen
dc.programme.majorYritysstrategia ja kansainvälinen liiketoimintafi
dc.programme.mcodeTU-91fi
dc.rights.accesslevelclosedAccess
dc.subject.keywordEBITen
dc.subject.keywordEBITfi
dc.subject.keywordestimateen
dc.subject.keywordennustaminenfi
dc.subject.keywordEuropeen
dc.subject.keywordEurooppafi
dc.subject.keywordmarket factorsen
dc.subject.keywordliikevaihtofi
dc.subject.keywordmodelen
dc.subject.keywordliikevoittofi
dc.subject.keywordNorth Americaen
dc.subject.keywordmallinnusfi
dc.subject.keywordoperating profiten
dc.subject.keywordmarkkinatekijätfi
dc.subject.keywordpaper pricesen
dc.subject.keywordpaperihinnatfi
dc.subject.keywordpulp pricesen
dc.subject.keywordPohjois-Amerikkafi
dc.subject.keywordpulp and paper industryen
dc.subject.keywordselluhinnatfi
dc.subject.keywordstrategyen
dc.subject.keywordsellu- ja paperiteollisuusfi
dc.subject.keywordturnoveren
dc.subject.keywordstrategiafi
dc.titleThe Influence of Market Factors and Strategies on Operating Profit of Major Pulp and Paper Companiesen
dc.titleMarkkinatekijöiden ja strategioiden vaikutus suurten sellu- ja paperiyhtiöiden liikevoittoonfi
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.digiauthask
local.aalto.digifolderAalto_14689
local.aalto.idinssi16043
local.aalto.openaccessno
Files