The Influence of Market Factors and Strategies on Operating Profit of Major Pulp and Paper Companies

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2000
Major/Subject
Yritysstrategia ja kansainvälinen liiketoiminta
Mcode
TU-91
Degree programme
Language
en
Pages
80+
Series
Abstract
Tämän työn tavoitteena on tutkia miten suurten sellu- ja paperiyhtiöiden liikevoitto riippuu markkinatekijöistä ja eri strategioista ja sitä kautta pystyä määrittämään "voitontekokyky" eri strategioita käyttäville yhtiöille eri markkinatilanteissa. Sellu- ja paperiteollisuuden ollessa hyvin syklinen toimiala on tärkeätä pystyä määrittämään eri tekijöiden vaikutus. Tutkimusongelma voidaan määrittää seuraavasti: Miten mallintaa yhteys eri markkinatekijöiden, strategioiden ja liikevoiton välillä valituille yhtiöille sellu- ja paperiteollisuudessa? Vastaamalla kysymykseen voidaan saavuttaa seuraavat päämäärät. - Saataisiin ymmärrys siitä, millä markkinatekijöillä on suurin vaikutus valittuihin yrityksiin sellu- ja paperiteollisuudessa. - Tietämys eri strategisten tekijöiden vaikutuksesta kyseisten yritysten paperi- ja selluyksiköihin voisi lisääntyä. - Yksittäisten yritysten analyysin ja yleisen analyysin tuloksena olisi mahdollista tehdä lyhyen aikavälin ennusteita ja pidemmän aikavälin scenaarioita valituiden yritysten "voitontekokyvylle". Kirjallisuuskatsauksessa tutkitaan mitkä eri tekijät vaikuttavat liikevoittoon kyseisellä alalla. Katsauksen perusteella valitaan analysoitavat tekijät. Kaikkiaan seitsemäntoista yritystä valittiin perusanalyysiin. Lisäksi tarkasteltiin eri strategioiden vaikutusta kaikkiin niihin perusanalyysin yksiköihin ja yrityksiin, joiden tilinpäätösmaa on joko Euroopassa tai Pohjois-Amerikassa. Analyysit tehtiin regressioanalyysia käyttäen. Tutkimuksen tuloksena saatiin hienopaperi-, aikakausilehtipaperi- sanomalehtipaperi- ja selluyksiköille malleja siitä, miten eri markkinatekijät ja strategiset tekijät näyttävät vaikuttavan yksiköiden liikevoittoon. Lisäksi saatiin selville eri strategioiden mahdollisesta vaikutuksesta ja arvio yksittäisten yritysten "voitontekokyvylle".
Description
Supervisor
Laamanen, Tomi
Thesis advisor
Äikäs, Niina
Keywords
EBIT, EBIT, estimate, ennustaminen, Europe, Eurooppa, market factors, liikevaihto, model, liikevoitto, North America, mallinnus, operating profit, markkinatekijät, paper prices, paperihinnat, pulp prices, Pohjois-Amerikka, pulp and paper industry, selluhinnat, strategy, sellu- ja paperiteollisuus, turnover, strategia
Other note
Citation