Schema transformations for INSPIRE-compliant geospatial data

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2010
Major/Subject
Kartografia ja geoinformatiikka
Mcode
Maa-123
Degree programme
Language
en
Pages
xi + 82
Series
Abstract
The current situation in the Europe is that there are only a few harmonized and combined spatial data sets available. The European Union has a strong need for such data sets in order to support its legislative activities. The European Union has issued the INSPIRE directive in 2007, whose purpose is to establish a common European Spatial Data Infrastructure. The actions that are related to the execution of the NSPIRE directive are focused on creating several combined and harmonized spatial data sets that are related to the protection of the environment and building various Web Services that can be used for discovering, downloading, viewing and manipulating the spatial data sets. This Master's Thesis is focused on schema transformations that are executed between two different GML application schemas. The focus in the INSPIRE-context is on Schema Transformation Services. The first objective of this work was to develop a custom schema mapping language that can be used for defining the mappings between two different GML application schemas. The second objective was to develop a transformer application that can be used for executing the schema transformations that are defined with the developed mapping language. The third objective was to integrate the developed transformer application with a Web Processing Service implementation so that the transformer application could be accessed through the Internet as a Web Service. The developed transformer application was tested with two real world transformation scenarios. The results of the tests indicate that the developed transformer application is able to handle straightforward transformation scenarios but it needs some further development for handling more complex transformation scenarios.

Nykyisin Euroopasta on saatavilla vain muutamia harmonisoituja ja yhdistettyjä paikkatietoaineistoja. Euroopan unionilla on suuri tarve saada lisää tällaisia paikkatietoaineistoja tukemaan omaa lainsäädäntötyötään. Euroopan unioni on asettanut INSPIRE-direktiivin vuonna 2007, jonka tarkoituksena on luoda Euroopalle yhteinen paikkatietoinfrastruktuuri. 1NSPIRE-direktiivin toteuttamiseen liittyvät toimenpiteet keskittyvät useiden yhdistettyjen ja harmonisoitujen ympäristönsuojeluun liittyvien paikkatietoaineistojen luomiseen sekä erilaisten verkkopalvelujen rakentamiseen, joita voidaan käyttää paikkatietoaineistojen löytämiseen, lataamiseen, katseluun sekä manipuloimiseen. Tämä diplomityö keskittyy skeemamuunnoksiin, jotka suoritetaan kahden eri GML sovellusskeeman välillä. INPIRE-kontekstissa työ keskittyy skeemamuunnospalveluihin. Työn ensimmäisenä tavoitteena oli kehittää oma skeemamuunnosmäärittelykieli, jota voidaan käyttää kahden eri GML-sovellusskeeman välisten muunnosten määrittämiseen. Toisena tavoitteena oli kehittää muunnossovellus, jota voidaan käyttää skeemamuunnosten toteuttamiseen, jotka on määritelty kehitetyllä skeemamuunnosmäärittelykielellä. Kolmantena tavoitteena oli integroida skeemamuunnossovellus yhteen jonkin Web Processing Service -toteutuksen kanssa, jotta skeemamuunnossovellusta voitaisiin käyttää Internetin kautta verkkopalveluna. Toteutettua skeemamuunnossovellusta testattiin kahdella todellisella muunnosskenaariolla. Testien tulokset osoittavat, että kehitetty skeemamuunnossovellus kykenee käsittelemään suoraviivaisia muunnosskenaarioita, mutta sitä täytyy kehittää lisää monimutkaisempien muunnosskenaarioiden käsittelemiseksi
Description
Supervisor
Virrantaus, Kirsi
Thesis advisor
Lehto, Lassi
Keywords
INSPIRE, INSPIRE, ESDIN, ESDIN, schema tranformation, skeemamuunnos, Geography Markup Language, Web Processing Sevice
Other note
Citation