Värin rooli - Huomioita puvustuksen värien käytöstä genre-elokuvan tarinankerronnassa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2020
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
51
Series
Abstract
Taiteen maisterin opinnäytetyössäni tutkin, kuinka puvustuksen väripaletti tukee elokuvan genrelle (trilleri) ominaista tyyliä ja kerrontaa sekä kuinka tällainen väripaletti rakennetaan. Opinnäytteeni koostuu kirjallisesta osasta, sekä taiteellisesta osasta. Opinnäytteeni taiteellisena osa-na toimii Aalto-yliopiston elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitoksella toteutettu lyhytelokuva Nyt kun olet minun. Toimin lyhytelokuvassa pukusuunnittelijana. Värit toimivat usein suunnittelutyöni lähtökohtana. Elokuvan käsikirjoituksen tunnelmat ja teemat toistuvat symbolisesti muun muassa puvustuksen värissä. Tutkimuksessani avaan tapoja, miten värejä käytetään puvustuksessa tukemaan tarinaa. Työssäni käsittelen aluksi yleisesti mitä puvustuksen väripaletti on, jonka jälkeen käsittelen väriteorian keskeistä termistöä suhteessa pukusuunnitteluun. Esittelen taiteellisen työni puvustuksen väripaletin suunnittelun työ-vaiheet ja teen havaintoja valintoihin johtaneista tekijöistä. Sivuan taiteellisen työni alaluvuissa yksittäisen hahmon väripaletin rakennusta, testikuvauksia ja värimäärittelyä. Jatkan puvustuksen väripalettiin vaikuttavien tekijöiden tutkimista elokuva-analyysissä. Kolme teosta esittelevät erilaisia tapoja, kuinka luoda kontrastia, tukea antagonistia, sekä kuljettaa väriä hahmon symbolina läpi elokuvan. Puvustuksen väripaletin suunnittelussa on otettava huomioon, että elokuvan genre asettaa katsojalle tiettyjä odotuksia elokuvan visuaalisesta tyylistä. Genren konventiot on hyvä tiedostaa, jotta niitä voi käyttää hyödyksi omassa suunnittelussa. Värillä voidaan mukailla tarinan tunnelmaa tai luoda kontrastia siihen. Tutkimuksessani tein huomion, ettei trillerigenre vaadi väriltä jotain tiettyä tyyliä. Pukusuunnittelijan on ymmärrettävä tarinan tarpeet ja sävyllä, kylläisyydellä sekä valoisuudella rakennettava puvustuksen väripaletti, jolla voi olla teoksen oma logiikka. Tärkeää on kuitenkin huomioida, että käytetyt värien symboliset merkitykset välittyvät myös katsojalle sellaisina kuin on suunniteltu.

In my thesis I study how the costumes color palette supports thriller genres style and storytelling and how is the color palette built. My thesis consists of a written part and an artistic part. The artistic part is a short film Now That You´re Mine made in Aalto University at the department of film television and scenography. I worked as the costume designer in the production. Colors are often the base of my design work. Mood and the theme of the film is often seen for example in the colors of the costumes. In my research I open methods how to use color to sup-port the story. In the beginning of my thesis I tell generally, what is costume color palette and after that I go through some color theory in relation to costume design. I present the color palette working phases in my artistic work and observe the things leading to the color decisions. In the following subchapters I make notes about characters color palette, test shooting and color grading. I continue researching factors that influence the costume color palette through film analysis. Three different works show different ways how to create contrast, support the antagonist or how to carry a color through the film as a symbol for a character. When designing costume color palette, it is good to note that, the genre of the film sets certain expectations of the plot and visual style for the viewers. These conventions can be utilized in own design work. Color can support the mood of the story or create contrast to it. In my research I made a note that thriller genre does not require any specific style from colors. Costume designer must understand the needs of the story and with hue, saturation and lightness create the color palette that can have the works own logic. It is however important that colors symbolical meanings are conveyed to the viewer as intended.
Description
Supervisor
Pantouvaki, Sofia
Thesis advisor
Kyösola, Satu
Vilppunen, Anna
Keywords
värit, väripaletti, elokuva, pukusuunnittelu, trilleri, elokuva-analyysi
Other note
Citation