User Experience Management in High Tech Start-up Company

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Master's thesis
Date
2011
Major/Subject
Laskennallinen tekniikka
Mcode
S-114
Degree programme
Language
en
Pages
[7] + 53
Series
Abstract
Moderni tuotekehitys perustaa lähtökohtansa tuotteen käyttäjien tuntemiselle. Mitä paremmin tuotteen käyttäjät tunnetaan, sitä parempia ratkaisuja heille voidaan tehdä systemaattisesti, joka taas johtaa kilpailukykyisen organisaation syntymiseen. Nykyisen käsityksen mukaan ensisijaisesti ihmisen ja tuotteen välistä vuorovaikutusta voidaan kuvata käyttäjäkokemuksen kautta, joka sisältää vuorovaikutuksen kaikki aspektit niin tuotteen, käyttäjän kuin organisaation kannalta. Käyttäjäkokemusta tutkimalla voidaan ymmärtää mitä tuote merkitsee käyttäjälle ja miten käyttäjä arvioi tuotteen eri osa-alueita. Yhdistämällä näiden osa-alueiden arviointi organisaation omaan toimintaan, saadaan suora linkki tuotekehityksen ja markkinaymmärryksen välille. Tämän työn tarkoituksena on perehtyä käyttäjäkokemuksen hyödyntämiseen PowerKiss-yrityksen näkökulmasta. Aluksi esitellään uusimmat määritelmät käyttäjäkokemukselle ja sen merkityksestä PowerKissille. Tämän jälkeen esitellään erilaisia metodeja käyttäjäkokemuksen kartoittamiseen, perehtyen erityisesti kyselyihin. Lopulta suunnitellaan PowerKissin käyttöön oma kysely, joka myös testattiin ja on tarkoitus ottaa yrityksen käyttöön laajemmin.

A modern organization bases its product development and design on the knowledge about the users. The better the organization understands the users, the better solutions it can develop systematically, being able to obtain competitive advantages. According to the current view of the HCI, all aspects of interaction between the user, the product and the organization, are encompassed in the user experience. Researching the user experience, it is possible to understand what does the particular product mean to the user and how the features and properties are evaluated. Connecting the evaluations to organizational operations, it is possible to form a link between market understanding and the product development. The purpose of this thesis is to discuss the importance of the user experience in terms of PowerKiss. The latest definitions of user experience are also presented. Different research methods, especially questionnaires, are then discussed as means to collect data about the user experience from the point of view of PowerKiss. Finally, a proprietary questionnaire for collecting user experience data is designed. The questionnaire was validated and is planned to be taken into PowerKiss' use.
Description
Supervisor
Sams, Mikko
Thesis advisor
Itkonen, Maija
Keywords
user experience (UX), product developmen and design, usability, user experience measurement, questionnaire, käyttökokemus, tuotekehitys, käytettävyys, käyttökokemuksen mittaaminen, kysely
Other note
Citation