Sormenjäljet digitaalisessa savessa - VR-muotoilun hyödyntäminen 3D-kuvituksessa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2024
Department
Major/Subject
Visuaalisen viestinnän muotoilu
Mcode
ARTS3077
Degree programme
Taiteen ja median kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
26
Series
Abstract
Teknologian kehitys on tuonut kuvittamisen ja visuaalisen viestinnän alalle uusia työvälineitä ja mahdollisuuksia. Samalla perinteiset käsityömäiset työtavat ja käsin tehty kuvitustyyli ovat saaneet lisää suosiota. 3D-taiteilijana etsin työssäni aktiivisesti keinoja yhdistää käsin tekemiäni elementtejä digitaaliseen 3D-kuvitukseen ja löytää käsityömäisiä tapoja 3D-muotoiluun. 3D-tekniikka on usein mekaanista ja monimutkaista. Perinteinen 3D-muotoilu vaatii teknistä osaamista, ja se voi olla haastavaa orgaanisten muotojen luomisessa. Virtuaalitodellisuudessa tapahtuva 3D-muotoilu eli VR-muotoilu on osoittautunut minulle luontevaksi ja käsityömäiseksi tavaksi toteuttaa omia 3D-mallinnuksiani. VR-muotoilun mahdollistama käsillä tekeminen ja kehollinen prosessi ovat inspiroineet minua ja tuoneet uusia ulottuvuuksia työskentelyyni. Tämä innoitti minut tutkimaan tarkemmin, miten VR-muotoilua voi hyödyntää 3D-kuvitusten toteuttamisessa. Tämän kandidaatin opinnäytetyön tavoitteena on tutkia VR-muotoilun käyttöä 3D-kuvituksen toteutuksessa ja sitä, millaisen visuaalisen ilmaisun se mahdollistaa. Työssä tutkitaan myös, miten VR-muotoilu voi rikastuttaa omaa työskentelyäni 3D-muotoilun parissa. Työni koostuu taustatutkimuksesta ja produktiosta. Tutkimusosassa avaan käsityötaustaani ja sen vaikutusta työskentelyyni 3D-tekniikan parissa. Lisäksi perehdyn virtuaalitodellisuuden ja VR- muotoilun käsitteisiin ja havainnollistan niitä Digitaalisen kasvion tekoprosessin avulla. Produktiossa esittelen 3D-kansikuvitukseni Elsa Töllin runokirjaan Diiva räjähtää nurmikoksi, jonka toteutuksessa hyödynsin VR-muotoilua. Opinnäytetyössäni havaittiin, että VR-muotoilu tarjoaa helpon ja käsityömäisen tavan lähestyä 3D- muotoilua, eikä se vaadi käyttäjältä laajaa teknistä osaamista. VR-muotoilu muistuttaa digitaalisen saven muotoilua ja toimii hyvin persoonallisen ja orgaanisen 3D-kuvituksen luomisessa. Lisäksi huomattiin, että VR-muotoilu mahdollistaa käsityön ja digitaalisten työvälineiden yhdistämisen uudella tavalla.
Description
Supervisor
Kortteinen, Tuomas
Thesis advisor
Beilinson, Kiia
Keywords
VR-muotoilu, 3D-kuvitus, virtuaalitodellisuus, 3D-muotoilu, 3D, kuvitus
Other note
Citation