Levyverhottujen julkisivujen vauriot

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2006
Major/Subject
Talonrakennustekniikka
Mcode
Rak-43
Degree programme
Language
fi
Pages
92
Series
Abstract
Tämä diplomityö on osa Teknillisen korkeakoulun Rakennus- ja ympäristötekniikan osaston Talonrakennustekniikan laboratorion Korjaustoimenpiteiden vaikutukset betonijulkisivujen käyttöikään - tutkimusta. Tutkimushankkeen yhtenä tavoitteena on selvittää potentiaaliset korjaustavat, joilla vanhojen betonijulkisivujen käyttöikää voidaan pidentää. Betonielementtijulkisivujen uudelleenverhoaminen julkisivulevyillä on yksi yleisesti käytetty korjausmenetelmiä. Tämän diplomityön tavoitteena on selvittää lähdekirjallisuuden ja laboratoriokokeiden avulla tuulettuvien levyverhottujen julkisivujen vaurioitumista. Tutkimuksen kirjallisuusosiossa selvitettiin levyverhotun julkisivun rakenne ja toimintaperiaate, julkisivulevyjen ominaisuuksia sekä levyverhouksen vaurioitumiseen vaikuttavia tekijöitä. Tutkimuksen kokeellisessa osuudessa selvitettiin laboratoriokokeiden avulla julkisivulevyjen vaurioitumista ilmastorasitusten seurauksesta. Tutkittavat materiaalit olivat huokoisia kiviainespohjaisia julkisivulevyjä, joiden enimmäispaino oli 20-25 kg/m<sup>2</sup> ja paksuus 10-15 mm. Julkisivulevyjen kestävyyttä testattiin ultraviolettisäteily-, hiilidioksidi- sekä jäädytys-sulatusrasituksella. Rasitusten aiheuttamia muutoksia materiaalien ominaisuuksiin mitattiin kapillaarisella vedenimunopeudella, kuivumisnopeudella sekä ultraäänen etenemisnopeudella. Tutkimuksen kokeellisessa osuudessa selvitettiin lisäksi kosteus- ja lämpötilavaihteluiden aiheuttamia muodonmuutoksia levyverhoukseen. Tätä varten laboratorioon rakennettiin koeseinä, jota rasitettiin viistosateella sekä lämpötilanvaihteluilla. Tutkittujen materiaalien vedenimunopeudet ja kuivumisnopeudet pääasiassa kasvoivat kolmen ilmastorasituksen vaikutuksesta. Muutaman materiaalin vedenimunopeudet kuitenkin pienenivät rasitusten vaikutuksesta. Pakkasrasitus kasvatti pääsääntöisesti materiaalien keskimääräisiä vedenimunopeuksia. Muiden ilmastorasituksien vaikutukset eivät olleet yhtä selkeitä.
Description
Supervisor
Huovinen, Seppo
Thesis advisor
Sistonen, Esko
Keywords
covering facade, julkisivun uudelleenverhous, facade boards, julkisivulevy, ventilated facade, tuulettuva julkisivu
Other note
Citation