Tulevaisuuden kestävä ihminen?

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2021
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Kuvataidekasvatuksen maisteriohjelma
Language
fi
Pages
68
Series
Abstract
Opinnäytetyö on laadullinen kehittämistutkimus, jossa Aalto-yliopisto Juniorin kaupunkisuunnittelun työpajaa kehitettiin ekososiaalisen sivistyksen mallin pohjalta. Tutkielman kehittämistuotos, Tulevaisuuden kestävä kaupunki -työpaja, on suunniteltu toteutettavaksi etäopetuksessa peruskoulun 5–9 -luokkalaisille. Suomen peruskoulujen toimintaa määrittelevissä Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa kerrotaan peruskoulujen pyrkivän toimimaan ekososiaalisen sivistyksen mukaisesti. Ohjeistusta ja tukimateriaaleja tähän työhön ei kuitenkaan ole ollut riittävästi saatavilla. Tutkielmassa kehitetty työpaja on peruskoulun ulkopuolisen toimijan tarjoama, mutta peruskoululaisille suunnattu monialainen oppimiskokonaisuus, joka pyrkii tuomaan ekososiaalisen sivistyksen teoriaa käytäntöön. Työpajan tavoitteena on edistää oppilaiden ekososiaalisten kompetenssien kehittymistä tulevaisuuteen sijoittuvan pienoismallikaupungin suunnittelun ja rakentamisen kautta. Ekososiaalisia kompetensseja ovat: systeeminen ajattelu, vastuullisuus, kohtuullisuus, ihmisten- ja eliökunnanvälisyys sekä tulevaisuusorientaatio. Kehitettyä työpajaa testattiin kahden peruskoululuokan avulla ja näiden työpajojen taltioinnit toimivat keskeisenä aineistona opinnäytetyössä. Aineistoa analysoitiin laadullisesti teoreettisen temaattisen analyysin menetelmää käyttäen. Luodun teemoittelun kautta nostettiin esiin ja tulkittiin ekososiaalisten kompetenssien ilmentymiä aineistossa. Tutkielma osoittaa, että kehitetyllä kaupunkisuunnittelun työpajalla voidaan edistää oppilaiden ekososiaalisten kompetenssien kehittymistä. Konkreettisen pienoismallikaupungin rakentaminen mahdollistaa kaupungin tutkimisen ekososiaalisena systeeminä ja siten esimerkiksi systeemisen ajattelun taidon kehittymisen. Kuitenkaan työpajassa ei tarkastella esimerkiksi luonnonvaroihin liittyviä vastuukysymyksiä globaalissa mittakaavassa. Opinnäytetyö ei pyri tuottamaan yleistettävissä olevaa tietoa ekososiaalisen sivistyksen sisällyttämisestä opetukseen, mutta tarjoaa tästä esimerkin kuvatussa kontekstissa. Tutkielmassa kehitetyt oppimateriaalit osoittautuivat toimiviksi ja niitä on mahdollista hyödyntää myös läsnäolo-opetuksessa.

This master’s thesis is a qualitative design research study. The aim of the study was to improve the urban planning workshop of Aalto University Junior by using a concept of ecosocial approach to education. The developed workshop, Tulevaisuuden kestävä kaupunki (The Sustainable City of the Future) is a virtual workshop for children in grades five to nine. The Finnish National Curriculum defines that all the Finnish comprehensive schools should base their practice on the ecosocial approach to learning. However, guidance and instructional material to reach this aim is not provided in a satisfactory manner. Even if the workshop designed in this study is not held in a comprehensive school, it is created for the comprehensive schools. The study aims at applying ecosocial theory into practice through a transversal learning process. The target of the workshop is to improve the ecosocial competences of the participated children by planning and building a miniature model of a future city. The ecosocial competencies are: the systems thinking, responsibility, sufficiency, participation, interconnectedness of organisms, and future orientation. The workshop was piloted for two comprehensive school classes. The recordings of workshops form a central research data for the study. The data was qualitatively analysed by using the method of theoretical thematic analysis to identify and interpret expressions of learning related to the ecosocial competences. The study indicates that the designed workshop supports learning related to the ecosocial competences. Through a tangible miniature, a city can be examined as an ecosocial system in order to teach systems thinking. However, the workshop has certain limits. It does not, for example, include studying of the natural resources on a global scale. This thesis does not aim at producing generalized results about ecosocial learning in education, but it provides an example of including the ecosocial approach to learning in described context. The teaching material designed in this study was proved to be functional, and it can be used in teaching urban planning workshops also in-person.
Description
Supervisor
Sederholm, Helena
Thesis advisor
Slotte Dufva, Tomi
Keywords
kuvataidekasvatus, Aalto-yliopisto Junior, ekososiaalinen sivistys, kaupunkisuunnittelu, tulevaisuus, POPS, kehittämistutkimus
Other note
Citation