Elinkaaren hallinta energiateollisuudessa systemaattisella tarkastustoiminnalla

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2024-03-11
Department
Major/Subject
Sustainable Energy Systems and Markets
Mcode
ELEC3048
Degree programme
Master's Programme in Advanced Energy Solutions
Language
fi
Pages
104+10
Series
Abstract
Tämä diplomityö on toteutettu yhteistyössä energiayhtiö Helen Oy:n ja energiateollisuuden kunnossapitopalveluita tuottavan Enersense IN Oy:n kanssa. Työssä keskityttiin tarkastustoimintaan energiateollisuuden nykyisessä murrosvaiheisessa toimintaympäristössä. Työssä tutkittiin tarkastustoiminnan toteutusmalleja, kustannustehokkuutta ja monistettavuusmalleja energiateollisuudessa. Tutkimuksen avulla Helen Oy:n ja Enersense IN Oy:n tavoitteena on rakentaa Helsingin alueen lämpölaitosten jäljellä olevan elinkaaren ajaksi kustannustehokas tarkastustoimintasuunnitelma. Työssä tutkittiin energiateollisuuden toimintamalleja kirjallisuuden avulla huomioiden tarkastustoiminnan ominaispiirteet. Toimintaympäristön kontekstin ymmärtämisen avulla tutkimuksessa syvennyttiin tuotantolaitoksien tarkastustoimintaan liittyvän päätöksentekoprosessin kustannustehokkuuteen. Tutkimuksessa käsiteltyä päätöksentekoprosessia monimutkaistettiin laajentamalla kontekstia yksittäisestä komponentista laajempaan kokonaisuuteen samankaltaisuuden arvioinnin perusteella. Arviointiin etsittiin toimintamalleja kirjallisuuden ja tosielämän esi-merkkien avulla. Tutkimuksen kirjallisuusosuudessa käsiteltyjä malleja ja havaintoja tutkittiin Helen Oy:n toimintaympäristössä. Helsingin alueen lämpölaitoksilta kerättiin laaja tietoaineisto koskien laitosten kuumavesikattiloiden käyttöä, prosessitietoja ja tarkastustoimintaa. Kuumavesikattiloiden tietoja vertailtiin keskenään. Kokonaisuuden avulla arvioitiin, miten tarkastustoimintaa kannattaa toteuttaa jatkossa. Tutkimuksella voidaan tukea tuotantolaitosten tarkastustoimintaa koskevaa päätöksentekoa sekä osoittaa toimiva toteutusmalli. Tulokset näyttävät myös monistettavuusmallien parantavan kustannustehokkuutta ja tarkastustoiminnan ulottuvuutta. Samalla on kuitenkin huomioitava monistettavuuden kompleksisuus, jonka vuoksi sen tehokas hyödyntäminen vaatii jatkotutkimusta.

This thesis has been carried out in cooperation with the energy company Helen Ltd and Enersense IN Ltd. The study focused on inspection activities in the current operating environment of the energy industry. The thesis investigated the implementation model, cost-effectiveness, and duplication models of inspection in the energy industry. Research goal of Helen Oy and Enersense IN Oy is to build a cost-effective inspection plan for the remaining life cycle of the heating plants in Helsinki. In the work, operating environment of the energy industry was studied with the help of literature, considering the characteristics of inspection activities. With understanding the context of the operating environment, the study delved into the cost-effectiveness of the decision-making process related to the inspection activities of production facilities. The decision-making process analyzed in the study was complicated by expanding the context from a single component to a wider entity based on the duplication model. Duplication models were sought using literature and real-life examples. The models and observations discussed in the literature part of the study were stud-ied in the operating environment of Helen Ltd. Extensive data was collected from the heating plants in the Helsinki area regarding the use of the plants' hot water boilers, process information and latest inspections. The data were compared be-tween the boilers. The results were used to evaluate how inspection activities should be carried out in the future. Research demonstrates how decision-making process relating to inspection activi-ties and their implementation should be carried out. The results also show that duplication model improves cost efficiency and the scope of inspection activities. At the same time, however, the complexity of duplication must be considered, which is why its effective utilization requires further research.
Description
Supervisor
Virkkunen, Iikka
Thesis advisor
Viuhko, Juha
Lahtinen, Sami
Keywords
energiateollisuus, tarkastustoiminta, kustannustehokkuus, monistettavuusmalli, lämpölaitos
Other note
Citation