Käytettävyys, immersiivisyys ja viihteellisyys - peliäänisuunnittelun kulmakivet

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
P1 OPINNÄYTTEET D 2019 Huttunen
Date
2019
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Sound in New Media
Language
fi
Pages
77
Series
Abstract
Äänimaisema on saumaton osa onnistunutta pelikokemusta, jonka tavoitteena on saada pelaaja uppoutumaan pelin maailmaan ja viihtymään sen parissa yhä uudelleen. Opinnäytteeni lähtökohtana oli selvittää kuinka äänisuunnittelun avulla vahvistetaan pelaajan ja pelin välillä olevaa vuorovaikutussuhdetta. Aikaisempi tutkimus sekä olemassa oleva ammattikirjallisuus ottavat kantaa aiheeseen, mutta muodostavat vielä hajanaisen kuvan peliäänisuunnittelun käytäntöjen sekä teoreettisen puolen yhdistämisestä. Tämä johtuu pääasiassa pelitutkimuksen nuoresta iästä sekä pelien haasteellisesta epälineaarisesta esitysmuodosta. Opinnäytteeni yhdistää aiempien tutkimusten sekä omien havaintojeni tuloksia peliäänen toimintatavoista käytännönläheiseksi ajatusmalliksi, joka on tiivistetty kolmeen pääkohtaan: käytettävyys, immersiivisyys sekä viihteellisyys. Tutkimus käy omakohtaisten esimerkkien avulla läpi kuinka äänisuunnittelija pystyy luodun mallin avulla yksinkertaistamaan suunniteltavien äänitehosteiden lähtökohtia sekä huolehtimaan, että valmiit tehosteet tukevat pelaajan ja pelin välistä vuorovaikutussuhdetta. Tutkimus lähestyy aihetta peliyrityksessä työskentelevän äänisuunnittelijan näkökulmasta ja avaa samalla peliäänisuunnittelijan työnkuvaa, sekä sitä minkälaisten taitojen hallitsemista alalla toimiminen edellyttää.

Soundscape is a seamless part of a successful gaming experience that aims to immerse and entertain the gamer in the game world. The starting point of my thesis was to find out how sound design strengthens the interaction between the player and the game. Previous research as well as professional literature take a stand on the subject, but still form a fragmented picture of combining game sound design practices and a theoretical side. This is mainly due to the young age of game research and the challenging non-linear presentation of games. My thesis combines the results of previous research and my own observations from game sound practices into a pragmatic concept that is summarized in three main areas: usability, immersiveness, and entertainment. The study examines, through personal examples, how a sound designer can use the created model to simplify the starting point of the sound effects to be designed, and to ensure that the finished effects support the interaction between the player and the game. The study approaches the subject from the point of view of a sound designer working in a game company, and at the same time opens up the job description of a game sound designer and the kind of skills required to practice in the industry.
Description
Supervisor
Ikonen, Antti
Thesis advisor
Ikonen, Antti
Keywords
äänisuunnittelu, videopelit, interaktiivinen ääni, peliääni, peliäänisuunnittelu, käytettävyys
Other note
Citation