Asiantuntijatiedon säilyttämisen edellytykset: olennaisen tiedon ja osaamisen tunnistaminen eläköitymisen yhteydessä

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2016-10-25
Department
Major/Subject
Tietointensiivinen liiketoiminta
Mcode
T3008
Degree programme
Informaatioverkostojen koulutusohjelma
Language
fi
Pages
98 + 8
Series
Abstract
Tässä diplomityössä tutkittiin eläköityvien asiantuntijoiden tiedon ja osaamisen tunnistamista suomalaisissa asiantuntijaorganisaatioissa. Olennaisen tiedon ja osaamisen tunnistaminen on edellytys arvokkaan asiantuntijaosaamisen säilyttämiselle organisaatiossa, kun osaamista hallussaan pitävät asiantuntijat siirtyvät eläkkeelle. Tutkimuksen tavoitteena oli eläköityvien asiantuntijoiden teemahaastattelujen (N=51) sisällönanalyysin avulla i) eritellä keinoja, joilla organisaatiot tunnistavat eläköityvien asiantuntijoiden tietoa ja osaamista, ii) tunnistaa haasteita, joita tiedon ja osaamisen tunnistamiseen liittyy sekä iii) tarkastella asiantuntijoiden itsensä oleelliseksi tunnistaman tiedon ja osaamisen luonnetta. Tutkimuksen tuloksina todettiin, että organisaatiot tunnistavat eläköityvien asiantuntijoiden tietoa ja osaamista monipuolisesti, mutta systemaattisemmalle ja tietoisemmalle toiminnalle on suuri tarve. Merkittävimmät haasteet tiedon ja osaamisen tunnistamisessa liittyvät tunnistamista koskeviin asenteisiin sekä puutteelliseen resursointiin, jotka ilmenevät välinpitämättömyytenä ja motivaation puutteena prosessia kohtaan. Asiantuntijat puolestaan kykenevät tunnistamaan ja erittelemään omaa tietoaan ja osaamistaan monipuolisesti, mutta tunnistamisessa olisi mahdollista hyötyä suuresti sitä tukevista malleista ja käsitteistöstä. Tulosten perusteella esitettiin asiantuntijaorganisaatiossa toimivan esimiehen tueksi muistilista tiedon ja osaamisen tunnistamisen vaaranpaikoista. Ratkaisuna näiden vaaranpaikkojen välttämiseksi tarjottiin tiedon ja osaamisen tunnistamista tukevan kulttuurin synnyttämistä. Tämän esitettiin olevan saavutettavissa synnyttämällä tiedon ja osaamisen ympärille rakennettuja epävirallisia yhteisöjä sekä jaettuja tiloja ja kehittämällä organisaation jäsenten kykyjä monipuoliseen kommunikaatioon.

This master’s thesis studies identification of knowledge and know-how of retiring experts in Finnish expert organizations. Identification of essential knowledge is a necessary prerequisite for successful retention of valuable expert knowledge as aging experts retire. Via content analysis of theme interviews of retiring experts (N=51), the objective of the research was i) to analyze the ways in which organizations identify expert knowledge and know-how, ii) to recognize challenges associated with identification of expert knowledge and know-how, and iii) to analyze the nature of knowledge and know-how identified as essential by experts themselves. The results of the research showed that organizations identify expert knowledge and know-how in a myriad of ways, even if there exists a strong need for more systematic and conscious approaches. The most significant challenges associated with knowledge identification were related to attitudes and scarce resourcing, resulting in lack of motivation and neglect towards the identification process. Experts were also shown to be able to analyze their knowledge and know-how diversely, albeit special models and conceptual frameworks would further support the process. Based on the results, a checklist of possible risk factors associated with knowledge identification was presented to support the work of managers in expert organizations. Development of a culture that supports identification of knowledge and know-how was proposed as a solution to avoid the risks discussed. This was presented to be achievable by building informal communities and shared spaces around knowledge and know-how, and by cultivating organization’s members’ skills for versatile communication.
Description
Supervisor
Järvenpää, Eila
Thesis advisor
Mäki, Eerikki
Keywords
tiedon ja osaamisen tunnistaminen, tiedon säilyttäminen, tiedon ja osaamisen johtaminen, asiantuntijatieto, asiantuntijaorganisaatio, eläköityminen
Other note
Citation