Risk and complexity management in a construction project

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2010
Major/Subject
Rakentamistalous
Mcode
Rak-63
Degree programme
Language
fi
Pages
vii + 69 s. + liitt. 9
Series
Abstract
The object of this thesis was to assemble a theory of complexity and risk management developed especially for project management construction projects. The second object was to develop an easy to use and holistic concept for risk management which will be methodically used in construction projects when managing the project. In this work project risk management has been examined by means of literary research. The research was carried out by analysing two materialized construction projects. Participants in the projects were interviewed and project documentation was researched. The focus was on qualitative risk analysis methods. The study revealed that most of the problems of a project result due to lack of documentation of the buyer's needs as well as a lack of buyer's organizational competency. Buyer organization's lack of competency for example causes problems for decision-making schedules and complicates the buyer's ability to communicate with other project partners. The resulting project operation risk management process of the thesis consists of five phases: preparation of the risk management plan, risk identification, risk assessment, decision on preventive actions, and controlling and monitoring the execution of actions. As a result, the overall risk management concept shares the risk management measures in the project in stages and integrates them into the construction management process and project documents. The construction project is the sum of the individual components: To achieve an acceptable outcome in the project one has to succeed in the management of a product as well as management of the environment and project organization.

Kompleksisuus kuvaa monesta osasta koostuvan järjestelmän eri osien vaikutusta toisiinsa. Rakennusprojektissa kompleksisuus on riski, jolla on ainoastaan negatiivisia vaikutuksia. Siksi riskienhallinta kuuluu olennaisena osana projektitoimintaan, jossa sen tärkeys korostuu ainutkertaisissa ja laajoissa projekteissa. Diplomityön tavoitteena oli selvittää ja esitellä projektinjohtoisten rakennusprojektien kompleksisuuden ominaispiirteet. Toisena tavoitteena oli kehittää kokonaisvaltainen ja helppokäyttöinen riskienhallintakonsepti rakennusprojektiin osaksi rakennuttamisen tehtäviä. Työssä on selvitetty kirjallisuustutkimuksella projektitoiminnan riskienhallintaa. Tutkimusta varten analysoitiin kahta toteutunutta rakennusprojektia henkilöhaastattelujen ja hankedokumentoinnin avulla, keskittyen kvalitatiivisiin riskianalyysimenetelmiin. Tutkimuksessa selvisi, että suurin osa projektien häiriötilanteista johtuu tilaajan tarpeiden puutteellisesta dokumentoinnista sekä tilaajaorganisaation kompetenssin puutteesta. Tilaajaorganisaation kompetenssin puute aiheuttaa ongelmia mm. päätösten teon aikataulussa sekä vaikeuttaa tilaajan kykyä kommunikoida projektin muiden osapuolien kanssa. Tutkimuksen tuloksena syntynyt projektitoiminnan riskienhallintaprosessi koostuu viidestä vaiheesta: riskienhallintasuunnitelman laadinnasta, riskien tunnistamisesta, riskien arvioinnista, riskien torjuntatoimenpiteistä päättämisestä sekä torjuntatoimenpiteiden toteutuksesta ja seurannasta. Työn tuloksena esitetty kokonaisvaltainen riskienhallintakonsepti jakaa riskienhallintatoimenpiteet hankevaiheittain sekä integroi prosessin osaksi rakennuttamisen tehtäviä ja projektiasiakirjoja. Rakennusprojekti on yksittäisten tekijöidensä summa, jossa hyväksyttävän lopputuloksen saavuttamiseksi projektiryhmän on onnistuttava niin tuotteen, ympäristön kuin organisaation hallinnassa.
Description
Supervisor
Kiiras, Juhani
Thesis advisor
Rautkylä, Olli
Keywords
construction project, rakennusprojekti, project management, projektinjohto, risk management, riskienhallinta, risk, riski, complexity, kompleksisuus, cost, kustannus, time delay, aikatauluviive
Other note
Citation