Kiinteistön tekninen kunto kiinteistöportfoliossa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2013
Major/Subject
Kiinteistöoppi
Mcode
Maa-20
Degree programme
Language
fi
Pages
vi + 67 + [4]
Series
Abstract
Today's real estate ownership and investment have become more and more professional. The aim of this master's thesis was to research how the technical condition of building is used in real estate portfolios these days and how it could be used better in the future. It was examined what kind of information is used and how it could add more value for a real estate portfolio. Target was also to research how declining building technical condition affects risk and depreciations in real estate portfolios. The research of this master's thesis was executed by literature research, familiarizing with the current building evaluation methods in practice and by interviewing Finnish companies managing real estate portfolios. How the information about technical condition is acquired and what kind of information is used, how depreciation rate and risk caused by technical condition affects real estate portfolios and how this area of real estate investment could be developed in the future. The research found out that companies use very actively the technical condition of buildings as part of real estate portfolio management. Especially the long-term plan, which is made in contact with the building's technical appraisal, is used diversely to assess the risk caused by technical condition. Information systems were also important tool managing the information about technical condition. Poor state of depreciation rate in real estate portfolios was found out in the research too.

Nykypäivänä kiinteistöjen omistus ja sijoittaminen on muuttunut entistä ammattimaisemmaksi. Diplomityön tavoitteena oli tutkia, kuinka kiinteistöjen teknistä kuntoa käytetään tämän päivän kiinteistöportfolioiden hallinnassa ja kuinka sen käyttöä voisi tulevaisuudessa parantaa. Selvitettiin, millaista tietoa tällä hetkellä käytetään ja miten se voisi tuottaa lisäarvoa kiinteistöportfolioille. Tavoitteena oli myös tutkia kiinteistöjen teknisen kunnon heikentymisestä johtuvan riskin sekä arvonalentumisen vaikutusta kiinteistöporfolioihin. Diplomityön tutkimus toteutettiin tekemällä kirjallisuusselvitys aiheeseen liittyen, perehtymällä käytännössä nykypäivän kiinteistöjen teknisen kunnon arviointimenetelmiin sekä tekemällä haastattelukysely Suomessa toimiville kiinteistöportfolioita hallitseville yrityksille. Haastattelussa kyseltiin muun muassa, miten kiinteistöjen teknisen kunnon tietoa hankitaan ja minkälaista tietoa käytetään, kuinka arvonalentumisaste sekä teknisen kunnon aiheuttama riski vaikuttavat kiinteistöportfoliohin sekä kuinka tulevaisuudessa voisi toimintaa näillä osa-alueilla kehittää. Tutkimuksen tuloksena saatiin selville, että yritykset käyttävät aktiivisesti kiinteistöjen teknistä kuntoa osana kiinteistöportfolioiden hallintaa. Erityisesti kuntoarvioiden mukana laadittavaa pitkiin tähtäimen suunnitelmaa käytetään hyvin monipuolisesti teknisen kunnon aiheuttaman riskin laskemiseen sekä pienentämiseen. Tietojärjestelmien käyttö oli myös yrityksille tärkeä tekijä teknistä kuntoa hallitessa. Tutkimuksesta selvisi myös arvonalentumisasteen heikko asema kiinteistöportfolioiden hallinnassa.
Description
Supervisor
Junnila, Seppo
Thesis advisor
Pääkkönen, Päivi
Keywords
real estate investment, kiinteistösijoittaminen, property, portfolio, portfolio, arvonalentuminen, depreciaitions
Other note
Citation