Tulkintoja ajan hengestä – visuaalinen työskentely tulevaisuustiedon tuottamisessa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2013
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Degree Programme in Textile Art and Design
Tekstiilitaiteen koulutusohjelma
Language
fi
Pages
135
Series
Abstract
Tämän opinnäytteen toiminnallisena kontekstina on visuaalinen suunnittelu. Työ on samalla sekä kirjallinen että visuaalinen tutkielma zeitgeistin, ajan hengen, vaikutuksesta suunnittelijan luovaan prosessiin. Luovan työskentelyn lähtökohtana on usein henkilökohtaisesti ja intuitiivisesti koettu visuaalinen maailma ja sosiokulttuurinen ympäristö, joka viestii aikakauden tunnelmaa, arvomaailmaa ja kiinnostuksenkohteita. Opinnäytteen tavoitteena on hahmottaa niitä osin kollektiivisia prosesseja ja mekanismeja, joiden välityksellä ajan henki saa visuaalisia muotoja 2000-luvulla. Työtä ohjaavana toimintakehyksenä sovelletaan hermeneuttista toimintamallia, missä ymmärrystä tutkittavasta ilmiöstä syvennetään konkreettisen tekemisen ja kokemuksen kautta kirjalliseen ja visuaaliseen lähdeaineistoon peilaten. Opinnäytteen kirjallisessa osassa käsitellään inspiraation merkitystä ideoiden lähteenä sekä luovan visuaalisen työskentelyn merkitystä tiedon lähteenä. Työssä pohditaan hiljaisen tiedon ja intuitiivisen, tiedostamattoman, ajattelun roolia luovassa työssä ja tulevaisuustiedon tuottamisessa. Intuitiivinen ilmiöiden tunnistaminen ja ennakointi perustuu ympäristön tarkkailuun ja havaintojen tekemiseen useista eri lähteistä, joiden pohjalta tarkkailijan henkilökohtaiset asenteet ja näkemykset rakentuvat. Aikaisemmat kokemukset suhteutetaan uusiin havaintoihin ja analyysin pohjalta voidaan tuottaa näkemyksiä tulevaisuudesta. Havainnointiin liittyy usein henkilökohtainen emotionaalinen ja aistikokemus, joka toimii osaksi intuitiivisella tasolla. Visuaalinen tietäminen on aistisuuden, havainnon, kognition, tunteen ja toiminnan subjektiivisessa kontekstissa tapahtuvaa tietämistä. Yksityiset ja kollektiiviset kokemukset voivat toimia heikkoina signaaleina, ja siten luova ilmaisu voi toimia intuitiivisena välineenä tuottaa tietoa tulevaisuudesta kollektiivisesti jaettavaksi. Uusin integraalisen tulevaisuudentutkimuksen tutkimustraditio hyväksyy intuitiivisen tietämisen, subjektiivisen kokemuksen sekä luovan työskentelyn keinoksi tuottaa tietoa tulevaisuudesta. Se näyttäytyy niissä valinnoissa, joita tulevaisuuden tutkija subjektiivisesti tekee osana omaa prosessiaan ja suhteessa henkilökohtaiseen tietämisen tapaan. Intuitiivinen tulevaisuuden ennakointi korostaa elettävän elämäntodellisuuden ymmärtämystä. Se on tarkkailijalle aina subjektiivisen tulkinnan kohde. Työn produktiivinen osa perustuu maalauksiin, jotka ovat intuitiivisia poimintoja ajan hengestä ja nousevista sosiokulttuurisista ilmiöistä. Tuloksena on neljä digitaalisesti tulostettua tekstiiliteosta. Kankaille tulostettu visuaalinen maailma on subjektiivista ja emotionaalista omista kokemuksista ja havainnoista suodattunutta tulkintaa ajan hengestä. Teokset ja niiden takana olevan luova prosessi toimivat välineenä rakentaa ymmärrystä siitä, kuinka itse tulkitsen zeitgeistia visuaalisessa suunnitteluprosessissa. Teokset esittävät subjektiivista todellisuutta, mutta kertovat jotain myös tekijästään. Ne tarjoavat myös viitteitä tulevaisuudesta.

The practical context of this thesis is visual design. Thesis is a study of a zeitgeist, i.e. spirit of time, which has a subjective influence on designer’s personal visual processes by means of inspiration and idea creation. My aim is to understand the processes and mechanisms behind the visualization of zeitgeist in the context of visual culture and sociocultural phenomena in 2000’s. The hermeneutic method is used as a basis of inquiry, where understanding is constructed through combining personal experiences during and of a creative process with the literature review and visual research. The literary work consists of theoretical section of study where concepts of inspiration and intuitive thinking are discussed in the context of visual design and futures studies. Intuitive sensing of emerging issues and weak signals is based on observation of sociocultural environment from multiple sources. Personal and collective emotional and sensory experiences have an effect on subjective attitudes and insights that can be used to create visions of future. Recent studies in both intuitive thinking and futures studies emphasize the use of intuition in the complicated problem-solving and decision-making processes. An integral approach to futures work acknowledges the plurality of perspectives and the value of many different ways of knowing including intuitive insight, subjective experience and artistic inspiration. The practical work of this study consists of four digitally printed textile objects based on personal experiences and observations of zeitgeist and emerging issues. Also the creative process behind the visual output is explained. Observing creative work has helped me to deepen understanding of subjective and intuitive characteristics of the process behind the visual interpretation of zeitgeist. Visual design objects correspond with the subjective reality as well as reveal something of the designer’s soul. They will also offer insights for the future.
Description
Supervisor
Kääriäinen , Pirjo
Thesis advisor
Hienonen, Kati
Keywords
ajan henki, inspiraatio, intuitio, tulevaisuustieto, visuaalinen suunnittelu, zeitgeist, creative process, futures studies, inspiration, intuition, visual design, zeitgeist
Other note
Parts
  • 4 erillistä digitaalisesti kankaalle tulostettua teosta, jotka on esitelty työn kirjallisessa osassa.
Citation