Quo Vadis Borromini? Barokin piirteitä suomalaisessa nykyarkkitehtuurissa

Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2017
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Arkkitehtuurin historia
History of Architecture
Language
fi
Pages
164
Series
Abstract
Diplomityön aiheena on tutkia suomalaista nykyarkkitehtuuria barokin muotokielen ja erityispiirteiden kautta. Tutkimuksen päätyöskentelymetodeina on subjektiivinen vertailu pohjautuen kirjallisiin lähteisiin, kohdevierailuihin sekä haastatteluihin. Työ luo katsauksen barokkiarkkitehtuuriin, sen taustalla oleviin tekijöihin sekä merkittäviin suunnittelijoihin ja kohteisiin. Painopiste on roomalaisessa barokkiarkkitehtuurissa, keskittyen sen monipuolisimpiin ilmenemismuotoihin. Tutkimukselle keskeisimpiä aiheita barokin suunnittelussa ovat orgaaniset muodot, näennäinen liikkeen tuntu rakenteissa ja mielenkiintoiset tilalliset sommittelut. Pääasiallisena dokumentaatiometodina ovat toimineet matkaluonnokset, eli skissit. Käsin piirrettyjen kuvien tarkoitus on ollut sekä elävöittää kirjallista osiota, että toimia analyysin apuna barokkiarkkitehtuurin detaljeista ja ominaisuuksista. Nopea läpikäynti suomalaisen arkkitehtuurin kehityksestä ja vaiheista 1900-luvulla on työn loppupäätelmiä ajatellen tarpeen, varsinkin niiltä osin kuin sitä voi tulkita jonkinasteisena henkisenä jatkajana barokin ideaaleille. Vuosisadan loppupuolella suunnittelua dominoi vähäeleinen rationalismi. Vasta 1990-luku on luettavissa käännekohtana, jolloin suomalainen arkkitehtuuri-ilmaisu on ottanut uuden kokoelman työkaluja käyttöönsä. Vuosituhannen vaihteen jälkeinen arkkitehtoninen ilmaisu on barokin ohella työn synteesin tukiranka. Se keskittyy tulkitsemaan viime vuosina rakennettuja tai vielä rakenteilla olevia arkkitehtuurikohteita niiden barokkivivahteisten piirteiden kautta. Nämä rinnastukset pohjautuvat sekävisuaaliseen vertailuun että ajatuksiin toiminnallisuuden ja vaikuttavuudenvuorovaikutuksesta.

The aim of this Thesis is to study Finnish contemporary architecture through parallels and features found in Baroque architecture. The main method of study is a subjective comparison based on literary sources, site visits and interviews. The Thesis offers a glimpse into the Baroque, the reasons behind it and some of its well-known architects and examples. The focus is on Roman Baroque architecture and its most versatile manifestations. Central themes for the study are organic forms, the illusion of motion in structures and interesting spatial compositions. The primary method for documenting Baroque architecture is through sketches, the results of which have been used to enliven the literary part of the work. The hand drawn images have also helped improve the analysis of details and features found in Baroque architecture. Considering the conclusions of this Thesis, a glance into the development and stages of Finnish architecture in the 20th century is necessary. This brief historical overview pays attention mainly to the features pertaining to Baroque ideals of design. In the latter part of the century a restrained rationalism was the dominating tendency. Only in the 1990’s could one see a paradigm shift of architectural expression when architects embraced the possibilities of a new design palette. The architectural examples in Finland after the turn of the millennium, together with the Baroque, form the backbone of the synthesis conveyed in this Thesis. Buildings constructed during the last few years are interpreted based on their features with similarities to the Baroque. These comparisons are based on both visual parallels and thoughts on the intermingling of function with baroquesque delight.
Description
Supervisor
Niskanen, Aino
Thesis advisor
Niskanen, Aino
Keywords
Rooma, barokki, Suomi, arkkitehtuuri, luonnokset, vertailu
Other note
Citation