Matkapuhelinpäätelaitteeseen soveltuva menetelmä änkyttäjän puheen sujuvuuden parantamiseen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Master's thesis
Date
2007
Major/Subject
Acoustics and Audio Signal Processing
Akustiikka ja äänenkäsittelytekniikka
Mcode
S-89
Degree programme
Tietoliikennetekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
75
Series
Abstract
Änkyttäjien puheen sujuvuuden parantamiseen on puheterapian lisäksi saatavilla erilaisia laitteita ja ohjelmistoja. Nämä elektroniset apuvälineet perustuvat usein änkyttäjän omasta puheestaan saamien kuulohavaintojen muuntamiseen. Käytetyin näistä menetelmistä on viivästetty auditiivinen palaute, josta käytetään lyhennettä DAF (Delayed Auditory Feedback). Nämä erikoistuneet laitteet ovat yleensä kalliita ja hankalasti saatavilla. Halvemmalle, ohjelmistoon perustuvalle, mutta silti helposti mukana kannettavalle ratkaisulle on selvää tarvetta. Tälle on tarjoutunut mahdollisuus nykyaikaisten matkapuhelimien ansiosta. Niiden ominaisuudet vastaavat jo tietokoneita, ja niiden käyttöjärjestelmille on mahdollista kehittää omia sovelluksia. Tämän työn tavoitteena oli kehittää Symbian Series 60 -käyttöjärjestelmää käyttävissä matkapuhelimissa toimiva DAFia hyödyntävä sovellus, joka toimii sähköisten apuvälineiden tavoin. Käytettäessä se siis auttaa änkyttäjää parantamaan puheensa sujuvuutta. Tätä sovellusta testattiin pienellä koehenkilöjoukolla ja tutkittiin, toimiiko se vastaavalla tavalla kuin samaan tarkoitukseen rakennetut laitteet. Mittauksista saatujen havaintojen perusteella sovellus parantaa koehenkilöinä olleiden änkyttäjien puheen sujuvuutta. Vaikutus tuntuu riippuvan osin koehenkilöstä ja ilmenevän paremmin lukiessa tekstiä ääneen kuin spontaanissa keskustelussa. Vaikka sovelluksen vaikutus oli selvä, osa sen ominaisuuksista ei vastannut DAF-laitteiden ominaisuuksia. Huomattiin, että sovelluksessa on paljon potentiaalia jatkokehittelylle.

Apart from speech therapy, there are various devices and software meant to improve the fluency of stutterers' speech. These electronic aids are often based on altering the auditory perceptions a stutterer receives of his own speech. The most used of these methods is called delayed auditory feedback or DAF. These specialized devices are typically expensive and hard to obtain. There is a clear need for a cheaper and portable software-based solution. The modern mobile phones have enabled implementing this solution. Their features already match those of computers, and as it is possible to develop one's own applications for their operating systems. The objective of this work was to develop an application using DAF and running in mobile phones using Symbian Series 60 operating system that works like the electronic aids. When used, it improves the fluency of a stutterer's speech. This application was tested on a small group of test subjects, examining whether it works similarly to the devices built for the purpose. The observations received from the tests indicate that the application improves the fluency of the stuttering test subjects. The effect seems to depend partly on the test subject and become more evident when text is being read aloud instead of speaking in a spontaneous conversation. Even though the effect was distinctive, part of the application's features didn't match those of the devices using DAF. It was discovered that the application has much potential for further development.
Description
Supervisor
Alku, Paavo
Thesis advisor
Vilkman, Erkki
Keywords
stuttering, Symbian, mobile phone, delayed auditory feedback, änkytys, Symbian, matkapuhelin, viivästetty auditiivinen palaute
Other note
Citation
Permanent link to this item
https://urn.fi/urn:nbn:fi:tkk-009609