VML 31 pykälän siirtohinnoitteluoikaisusäännöksen soveltamisala lainsäädäntömuutoksen jälkeen

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Date
2023
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Yritysjuridiikka
Language
fi
Pages
65
Series
Abstract
Kansainväliseen liiketoimintaan liittyvä keskeinen verotuksellinen riski koskee siirtohinnoittelua. Etuyhteysliiketoimissa tapahtuva palveluiden, tuotteiden tai aineettomien oikeuksien luovutus tulee hinnoitella markkinaehtoperiaatteen mukaisesti. Markkinaehtoperiaate tarkoittaa sitä, että transaktio toteutetaan ehdoilla, jotka toisistaan riippumattomat osapuolet hyväksyisivät vastaavassa tilanteessa. OECD on pyrkinyt selkiyttämään sekä viranomaisten että yritysten toimintaa julkaisemillaan siirtohinnoittelua koskevilla ohjeilla. Siitä huolimatta, että kotimaisessa lainsäädäntötyössä OECD:n ohjeet on mainittu tärkeimmäksi siirtohinnoittelua koskevaa lainsäädäntöä määrittäväksi ohjeeksi, jäi verotusmenettelystä annetun lain siirtohinnoittelua koskeva 31 § sitä säädettäessä vuonna 2006 epäselväksi. Laki tuli voimaan 1.1.2007, mutta vasta KHO 2014:119 antoi laille tarkemman tulkinnan. Oikeuskirjallisuudessa KHO:n linjausta lain tulkinnasta on pääosin kuvattu suppeaksi. Suppea tulkinta johti siihen, että siirtohinnoitteluoikaisu ei kansallisessa oikeuskäytännössä ollut mahdollinen OECD:n ohjeistuksen tarkoittamalla tavalla. Tarve lakimuutokselle huomattin myös lainsäätäjällä, ja uudistettu VML 31 § astui voimaan 1.1.2022. Tämä tutkielman tavoitteena on selvittää lakimuutoksen vaikutuksia kolmesta näkökulmasta. Ensiksi pyritään selvittämään, onko uudistettu pykälä aikaisempaa selkeämpi. Toiseksi tutkitaan mahdollisuutta jatkossa puuttua muuhunkin kuin etuyhteystransaktiossa käytettyyn hintaan. Kolmas kysymys koskee verovelvollisen verotuksen ennustettavuuden parantumista. Näitä kysymyksiä lähestytään oikeusdogmaattisella eli lainopillisella tutkimusmetodilla.

One of the key risks in international business activity is the tax treatment of cross-border transactions including transfer pricing issues. Intra-group transactions between associated enterprises concerning the disposition of services, products and intangibles should follow the arm´s length principle. Arm´s length principle means the conditions, terms and pricing of the goods transferred or services provided should be comparable to what independent enterprises would agree on under similar circumstances. OECD has tried to clarify transfer pricing issues for governments and taxpayers by publishing their OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations. Despite the fact the OECD guidelines are considered the most important guide in Finnish legislative work related to transfer pricing, the national arm´s length provision section 31 of the Act on the Tax Assessment Procedure (AAP) had a wording difficult to interpret after it was originally drafted in 2006. The law became effective on the 1st of Jan. in 2007, but only after the Supreme Administrative Court ruling KHO 2014:119, the limits of applying the arm´s length principle and the scope of section 31 of the AAP were set. In the legal literature the stand taken by SAC has mainly been described as narrow interpretation. This narrow interpretation meant applying the OECD transfer pricing guidelines was not possible in their broad meaning. The necessity of amending the provision was recognized by legislator and the new provision became effective on the 1st of Jan. in 2022. The goal of this master´s thesis is to clarify the actual effects of the new legislation by answering to these three questions: is the new provision more clear than the previous one, is it possible to correct other aspects of the transaction than the price, and what happened to the predictability of taxpayers liability.
Description
Thesis advisor
Pankakoski, Katriina
Keywords
siirtohinnoittelu, verotusmenettelylaki, markkinaehtoperiaate, OECD transfer pricing
Other note
Citation