Analysis of user committed values in a product configurator

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2017-12-11
Department
Major/Subject
Tuotantotekniikka
Mcode
K3002
Degree programme
Master’s Programme in Mechanical Engineering (MEC)
Language
en
Pages
76+6
Series
Abstract
This thesis studies the commitments product configurator users are making when configuring products. Product configurators are tools supporting mass customization and help users to select correct products to quote for the customer based on customer requirements. Configuration is an activity based on assembling product modules together with the help of rules determining how the modules can be combined with each other. A commitment made in a configuration session is both the question that has been answered and the answer to that question. This thesis focuses on researching the questions that have been answered in configurations. The research was conducted by gathering data from a data warehouse of a Case Company, and making an analysis of the data to determine what has been chosen in the product configurator. The data was used for making an analysis about which features are committed in the product configurator and which products are the end results of configurations. The realized products were compared to the products chosen in the old sales system of the Case Company to see if the product offering differs from history when using the configurator. Furthermore, the configuration questions that had been committed together were analyzed using a statistical procedure called principal component analysis. Three different results were concluded in this study. The first result from the analysis about what is committed in the product configurator the most show regional and product series dependent differences in making commitments. The second result from the study tells that there is no clear indication that the product offering would differ significantly from history based on the gathered data. However, the number of quoted and ordered typecodes is decreasing compared to history. Finally, a number of fields that were committed together were identified using the principal component analysis. In addition, the fields that are not committed when some other fields are committed was also a part of the result.

Tämä tutkimuksen tarkoituksena on tutkia kenttiä mitä käyttäjät lukitsevat käyttäessään tuotekonfiguraattoria. Tuotekonfiguraattorit ovat työkaluja jotka perustuvat massakustomoinnin ideaan sekä auttavat käyttäjiä valitsemaan ja tarjoamaan asiakasvaatimusten mukaisia tuotteita. Konfiguraatio perustuu tuotemoduuleiden kokoonpanemiseen käyttäen hyväksi säännöstöä miten eri moduulit voidaan yhdistää toisiinsa. Valinnan lukitseminen konfiguraatiossa voidaan tulkita sekä kysymykseksi johon vastataan että vastaukseksi tähän kysymykseen. Tämä tutkimus keskittyy tutkimaan mihin konfiguraation kysymyksiin käyttäjtä yleensä vastaavat. Tutkimus toteutettiin keräämällä dataa jota oli saatavilla case-yrityksen tietovarastossa. Tätä dataa analysoitiin jotta saatiin selville mitä käyttäjät konfiguraatiosessioissa lukitsevat. Sekä ominaisuuksia joita lukitaan että konfiguraation lopputulemana olevia tuotteita analysoitiin. Konfiguraatiossa realisoituvia tuotteita vertailtiin tuotteisiin mitä on tullut valituksi case-yrityksen vanhassa myyntijärjestelmässä, jotta voitaisiin selvittää muuttuuko case-yrityksen tuotevalikoima historiaan verrattuna. Tämän lisäksi tutkimuksessa selvitettiin vastataanko joihinkin konfiguraatiokysymyksiin yleensä yhdessä käyttäen hyväksi pääkomponenttianalyysiä. Tutkimuksen lopputulemana oli kolme erilaista päätelmää. Ensimmäinen lopputulos oli se että käyttäjien lukitsemisssa valinnoissa on sekä alueellisia että tuotesarjakohtaisia eroja. Tuotevalikoiman merkittävään muuttumiseen historiaan varrattuna tuotekonfiguaattorin käyttöönoton jälkeen ei kuitenkaan löytynyt näyttöä. Tarjottujen ja tilattujen tyyppikoodien määrä kuitenkin näyttäisi olevan pienentymässä. Tutkimuksessa löydettiin myös useita useita valintoja löydettiin jotka yleensä lukitaan yhdessä. Tässä lopputuloksessa otettiin huomioon myös valinnat joita ei yleensä tehty, jos jotain muuta oli lukittu.
Description
Supervisor
Otto, Kevin
Thesis advisor
Vakkilainen, Mikko
Keywords
configurator, CPQ, commitment, PCA
Other note
Citation