Cognitive Change: An Empirical Study in the Pulp and Paper Industry

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2006
Major/Subject
Yritysstrategia ja kansainvälinen liiketoiminta
Mcode
TU-91
Degree programme
Language
en
Pages
116+5
Series
Abstract
This study researches change in managerial cognitions over time. Lately there has been a growing interest in the cognitive view of strategy within the strategic management literature. This view considers the inability to adjust cognitions to environmental changes to be a major factor explaining the demise of organizations. There have been some studies considering how this change takes place, yet none has observed the cognitions of a single organization in the long term, and thus there has not been any study of the persistence of cognitive concepts. This study contributes to the body of knowledge by filling this gap. Using case study method this thesis creates four snapshots of the cognitions of the top management of Finnish pulp and paper company Enso Gutzeit Oy. Each map portrays a different era during the mandate of three different CEOs. The result of each case is one or more cognitive maps describing the causal interdependencies between different concepts in the managers' belief systems. These are created by conducting a meticulous and extensive documentary analysis. To better understand the map and to be able to tie the strategic actions to them, interviews are also conducted with key managers from different eras. The final results are then derived from cross-case analysis, which examines the differences and similarities between the maps. The most significant finding of this study is that managerial cognitions are very persistent. Despite the change of CEOs the business model of the company has changed surprisingly little over the last 40 years. This stems probably from the fact that they were recruited from within the same company. The mental models of the managers are adjusted only when some external event threatens the survival of the company. Closely related to this is another significant finding that the major threat that motivated a significant cognitive change was that posed by globalization. The story of Enso's internationalization is interesting to the research community as there are likely to be many companies whose existence is threatened by globalization. The shift from a local to a global mindset is first and foremost a cognitive adjustment.

Tämä tutkimus tarkastelee johdon kognitioita ajassa. Viime aikoina liikkeenjohtoa käsittelevät julkaisut ovat osoittaneet kasvavaa kiinnostusta strategian kognitiivisia näkökohtia kohtaan. Kyvyttömyyttä mukauttaa kognitiot ympäristön muutoksiin on pidetty merkittävänä tekijänä monen yrityksen lopettamiseen. Jonkin verran on tehty tutkimusta siitä, miten tämä muutos tapahtuu, mutta mikään tähän astisista tutkimuksista ei ole tarkastellut yksittäistä organisaatiota pitkällä aikavälillä. Näin ollen kognitioiden säilyvyydestä on vähänlaisesti tietoa. Tämän työn ensisijainen kontribuutio on tämän aukon täyttäminen. Tässä tutkimuksessa luodaan tapaustutkimusmenetelmää käyttäen neljä tilannekuvaa ylimmän johdon kognitioista Enso Gutzeit Oy:ssä, joka on suomalainen sellu- ja paperiteollisuusyritys. Kuvat ovat eri aikakausilta ja ne sijoittuvat kolmen eri toimitusjohtajan valtakauteen. Jokaisen tapaustutkimuksen tulos on yksi tai useampi kartta, joka kuvailee kausaaliset riippuvuussuhteet eri käsitteiden välillä johtajien maailmankuvassa. Tulokset syntyvät laajasta ja huolellisesta dokumenttianalyysistä. Jotta karttoja voidaan ymmärtää paremmin ja jotta ne voidaan sitoa strategisiin toimiin, jokaisessa tapaustutkimuksessa tehdään haastatteluja aikakauden avainjohtajille. Lopulliset tulokset saadaan vertailevasta analyysistä, joka tarkastelee erilaisuuksia ja yhtäläisyyksiä karttojen välillä. Tutkimuksen tärkein havainto on se, että johdon kognitiot ovat hyvin kestäviä. Tutkitun yrityksen liiketoimintamalli ja johtajien käsitys maailmasta on muuttunut melko vähän viimeisen 40 vuoden aikana. Toimitusjohtajan vaihdos vaikuttaa kognitioihin yllättävän vähän, mikä johtuu todennäköisesti siitä, että Ensossa toimitusjohtaja valittiin yrityksen omasta henkilöstöstä. Johdon kognitiot muokkautuvat ainoastaan silloin, kun joku merkittävä ulkoinen muutos uhkaa yrityksen olemassaoloa. Tähän liittyy tutkimuksen toinen merkittävä havainto: globalisaation mukanaan tuomat uhat ovat ainoa asia, mikä on pystynyt muokkaamaan kognitioita merkittävästi. Enson kansainvälistymiskehitys on kiinnostava tutkimusyhteisölle, koska on hyvin todennäköisesti olemassa useita yrityksiä, joiden olemassaolo on uhattuna globalisaatiosta johtuen. Perspektiivin nostaminen paikalliselta tasolta globaalille on ennen muuta kognitiivinen muutos.
Description
Supervisor
Lamberg, Juha-Antti
Thesis advisor
Lamberg, Juha-Antti
Keywords
cognition, kognitio, mental model, mentaalinen malli, cognitive change, kognitiivinen muutos
Other note
Citation