Muodonmuuttajat - Sukupuolen monimuotoisuus nykyaikaisessa muotivalokuvassa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Location:
P1 OPINNÄYTTEET D 2018 Riikonen
Date
2018
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Fashion, Clothing and Textile Design
Language
fi
Pages
97
Series
Abstract
Opinnäyte käsittelee sukupuolen representaatioita ja sukupuolirooleja nykyaikaisessa muotivalokuvassa. Tutkimus pyrkii kyseenalaistamaan perinteisen naiseuden ja mieheyden dikotomiaa noudattavan sukupuolikäsityksen, ja selvittämään sukupuolen monimuotoisuuden käsitteen kautta, millaisia representaatioita binäärisen sukupuolijaon ulkopuolelle sijoittuville sukupuolen esityksille on varattu muotikuvan kentällä. Tutkittava aineisto ajoittuu 2010-luvulle, mutta teoriaosa käsittelee myös sukupuolen ilmenemistä muotikuvan osana historiallisessa kontekstissa. Tutkimus on luokiteltavissa visuaalisen kulttuurin tutkimukseksi, mutta se sivuaa myös esimerkiksi sosiologiaa, sukupuolentutkimusta sekä elokuvantutkimuksessa käytettyjä teorioita, perehtyen sukupuoleen kulttuurisena ja sosiaalisena ilmiönä. Aineistojen analyysiin on käytetty semioottisia tutkimuskeinoja sekä lähiluentaa. Opinnäytteen produktiivinen osa koostuu kolmesta kuva-analyysistä, jotka lähestyvät aihetta eri näkökulmista. Aineistot koostuvat toimituksellisista muotivalokuvista ja muotijulkaisusta, sekä videoista ja muotikuvista koostuvasta mainoskampanjasta. Aineistojen analyysi tapahtuu erityisesti sukupuolen rakentumiseen vaikuttavien modernien sosiaalisten, poliittisten ja kulttuuristen ilmiöiden kautta; tutkimuksen teoriaosassa ovat läsnä esimerkiksi intersektionaalisen feminismin ja queer-teorian näkökulma, sukupuolentutkimus, mediatutkimus ja LGBTQ-liike. Tutkimus pohtii näiden tekijöiden ja ilmiöiden asemaa motivaattoreina sukupuolen kuvallisten esitysten monipuoleistumisen ja sukupuoli-inklusiivisuuden näkökulmasta. Tutkimuksen taustalla vaikuttavat teoriat käsittelevät muun muassa sosiaalisen sukupuolen rakentumista performatiivisuuden ja naamioitumisen kautta, katseen politiikkaa ja katsomisen prosesseja, sekä mainos- ja mediakuviin sisäänkoodattuja, normalisoituja sukupuolikäytäntöjä. Teoriaosa auttaa tulkitsemaan valittuja kuva-aineistoja niin sukupuolirepresentaatioina ja mielikuvien tuottajina, kuin myös osana muotiin yhdistettävää kaupallisuuden ja kuluttamisen järjestelmää. Tutkimus pyrkii purkamaan ja kyseenalaistamaan yhteiskunnassa ja mediakuvissa vallitsevaa hetero/cis-normatiivia, tarkastelemalla kuva-aineistoja, jotka tietoisesti irtisanoutuvat sen esittämisen konventioista ja kaksinapaisesta sukupuolikäsityksestä; tutkin sukupuolen ilmenemistä muotikuvassa esimerkiksi sukupuolen liukuvuuden, androgynian ja transsukupuolisuuden käsitteiden kautta. Oleellista on myös aineistoiksi valikoituneiden kuvien erilaiset julkaisualustat ja -tarkoitukset. Analyyseistä ensimmäinen käsittelee kansainvälisen, suurilevikkisen, traditionaaliseksi mielletyn muotijulkaisun kuvasarjaa. Toisessa analyysissä keskitytään taas alle kymmenen vuotta sitten perustettuun, marginaalisempaan julkaisuun. Viimeinen analyysi pureutuu monikansallisen brändin mainoskampanjaan. Valittujen kuva-aineistojen analyysin kautta selvitän, kuinka eri sukupuolia tuotetaan ja esitetään nykyaikaisessa muotikuvassa, ja millaisin keinoin sukupuolen monimuotoisuus on kuvissa pyritty ottamaan huomioon. Johtopäätösten kautta tutkimus toteaa, että vaikka sukupuolen monimuotoisuus on viime vuosina otettu muotikuvan kentällä aikaisempaa paremmin huomioon, on alueella vielä paljon tehtävää. Dikotominen sukupuolikäsitys näyttää juurtuneen vahvasti myös muotikuvaan, ja siitä irrottautuminen vaatii kuvien tuottajilta sitoutumista, kohderyhmänsä kuulemista ja mahdollista uudelleenmäärittelyä, sekä aktiivista dialogia ja osallistumista yhteiskunnassa käytävään sukupuolikeskusteluun.

The thesis is a study on roles and representations of gender in contemporary fashion photography. The study maps out whether there are notable non-binary representations of gender in the current field of fashion imagery, by discussing gender as a social and cultural construction, and questioning the traditional gender roles and dichotomy of femininity and masculinity. The theoretical approach of the thesis takes references from the studies of visual culture, gender studies, sociology and cinematology, and combines them with notions from the fields of intersectional feminism, queer theory, media studies and LGBTQ movement. The thesis consists of theoretical basis and three independent written analyses, based on chosen fashion imagery from 2010s. The method for the analyses is based on semiotics as well as close reading. The analyses approach the subject from different standpoints, discussing the idea of gender performativity and diversity through topics such as gender fluidity, androgyny and transgender identities. The first analysis is based on a photography series published in an internationally distributed, traditional fashion magazine. The second analysis focuses on imagery of a more marginalized fashion magazine, founded less than ten years ago. The third analysis observes a commercial campaign by an internationally successful fashion brand. By analysing and interpreting these images, the thesis aims to define how idea of gender is constantly being rebuilt and reproduced through the images of fashion. The thesis is concluded by the summary of written analyses, following with deliberation on possible future research on the subject. As a conclusion, the thesis suggests that even though during the past few years the topic of gender diversity has been taken into account in the field of fashion photography, there is still a lot to conquer in order to produce more versatile representations of gender. Deconstructing the traditional, binary gender dichotomy and reconstructing a more inclusive idea of gender requires a deep commitment from the producers of fashion imagery; an ability to hear and possibly redefine the needs of the audience, as well as actively participate in the current social discourse of gender politics.
Description
Supervisor
Hirvonen, Pirjo
Thesis advisor
Salo, Merja
Vidal Tenomaa, Chris
Keywords
muotivalokuva, visuaalinen kulttuuri, sukupuoli, sukupuolen performatiivisuus, semiotiikka, sukupuolijärjestelmä
Other note
Citation