Optisen mittalaitteen automaattinen ohjelmistopäivitys

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta | Master's thesis
Date
2010
Department
Major/Subject
Tietoliikennetekniikka
Mcode
S-72
Degree programme
Language
en
Pages
[9] + 66
Series
Abstract
Tässä työssä kehitettiin automatisoitu ohjelmistopäivitysjärjestelmä, jolla eliminoidaan inhimillisiä virheitä asiakkaan toimitiloissa suoritettavasta tiedostojen korvauksesta ja muista päivitystoimenpiteistä. Jatkoversioiden on tarkoitus jatkaa tätä virheiden poistoa automatisoimalla myös päivityspaketin muodostaminen ennen sen lähettämistä asiakkaalle. Päivitystoimenpiteen kohde on mittausohjelmisto, joka on toimitettu asiakasyritysten tehtaisiin. Laitteiston päivitys ei kuulu tämän projektin piiriin. Ohjelmisto on Mapvision Oy:n tuote ja toimii teollisessa käytössä olevassa optinen mittalaitteessa, joka on saman yrityksen toimittama. Laitteiston ja ohjelmiston käyttötarkoitus on teollisten tuotteiden laadunvalvonta optisilla mittauksilla. Työssä kehitetystä järjestelmästä odotetaan huomattavia kustannussäästöjä aikaisempaan toimintamalliin verrattuna. Tämä johtuu pääasiassa siitä tilanteesta, että asiakkaat sijaitsevat tyypillisesti ulkomailla - osa myös muilla mantereilla. Seurauksena tästä Mapvision joutuu lennättämään työntekijöitään näihin kohteisiin päivittämään tiedostoja käsin, koska tämänhetkinen ratkaisu ei sisällä muita keinoja. Asiakkaan tiloissa tapahtuvan ohjelmistopäivityksen automatisointi vähentäisi matkustuskuluja, majoituskuluja, menoja päivärahoina ja yhteen päivitykseen kuluvaa kokonaisaikaa. Näitä etuja odotetaan käsityön vähentämisestä ja työn siirtämisestä pois asiakkaan tiloista.

An automated software update system was developed for eliminating most customer-side human errors associated with manual file replacement and related operations. A future version is intended to automate in-house update package building process to eliminate many supplier side human errors in configuring the update file package before it is sent to the customer. The product to be updated is a measurement software delivered to customer factories. Any hardware issues are not dealt with in this project. This software provided by Mapvision Oy runs an optical measurement hardware also provided by the same company. The purpose of the software and hardware combination is optical measurement for quality control of industrial products. Substantial savings are expected to be gained by deploying this update system. This is largely due to the fact that the customers are situated typically abroad - sometimes also on different continents. As a result Mapvision personnel need to fly to these locations to implement the current strategy of manual updates. The automated system would reduce travel cost, accommodation cost, extra salary for work days in foreign countries and total work time of an individual software update. The above effects are expected to occur when Mapvision personnel would no longer have to perform the extra work of manually installing software at a customer factory.
Description
Supervisor
Korhonen Timo O.
Thesis advisor
Jylhä, Tuomas
Keywords
software update, software automation, usability, heuristic evaluation, remote desktop, ohjelmistopäivitys, ohjelmistoautomaatio, käytettävyys, heuristinen arviointi, etätyöpöytä
Other note
Citation