The Critical Success Factors of Board Room Work

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2004
Major/Subject
Työpsykologia ja johtaminen
Mcode
TU-53
Degree programme
Language
fi
Pages
vi + 91 + liitt. (+1)
Series
Abstract
The work of the board has been a hot topic since the big accounting scandals of the early 21st century. Many institutional investors and stock exchanges have published with an increasing frequency new tighter corporate governance codes of good practices. The exigency of boards has increased. The aim of this study was to find out which changes in the operational environment have affected board work and what the critical success factors of the board of directors are; the most important tasks and which structural factors are related to good corporate governance. The literature research covered the critical success factors, the most important tasks, practices, and structural factors which were searched from the existing board literature and corporate governance codes. The most important factors were justified based on researched correlations of the factors to firm performance. The qualitative empirical part of the study was composed of two parts. In the first part, 19 Finnish board professionals where interviewed based on research questions using the purpose-oriented search method. The results were retested using the Learning Café methodology. In the second empirical part, a case study was carried out using three boards that were interviewed with an extended questionnaire. The results support the existing knowledge, but placed more emphasis on the importance of board room collaboration than existing literature indicates. The need for networking, the challenges related to globalization, the greater attention focused on good corporate governance by investors and stock exchanges, and finally, the accelerating pace of competition were seen as the most important changes in the operational environment. The formulation and choice of strategy, goal-setting and monitoring, succession planning, remuneration, support and supervision of management, and follow-up and monitoring the business operations and risk management were seen as the most important board tasks. The critical success factors are composed of the active role of the board, the ability to work together, a versatile board composition, a broad knowledge and experience base of the members, incentive-based remuneration and sufficient use of time. The structural factors give the basis to perform the most important tasks, but furthermore, the board of directors should also be able to work together as a group in order to be successful.

Useat tekijät, kuten suuret kirjanpitoskandaalit, ovat tuoneet hallitustyöskentelyn 2000-luvulla julkiseen keskusteluun. Institutionaaliset sijoittajat ja pörssit ovat laatineet ohjeita ja suosituksia yrityksen hyvästä hallinnasta. Hallitustyöskentelyn vaatimukset ovat samalla kasvaneet. Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, mitkä toimintaympäristön muutokset pakottavat hallituksen miettimään toimintaansa ja rooliaan uudella tavalla, sekä mitkä ovat hallitustyöskentelyn kriittiset menestystekijät ja hallituksen tärkeimmät tehtävät sekä mitkä rakennetekijät ovat yhteydessä hyvään hallitustyöskentelyyn. Kirjallisuuskatsauksessa eri suositukset ja hallituskirjallisuuden näkemykset ovat antaneet pohjan hallituksen tärkeimmille tehtäville, toimintavoille ja rakennetekijöille. Kirjallisuudesta on poimittu erityisesti sellaiset rakennetekijät, joilla on korrelaatiolta yrityksen tulokseen ja hallituksen kykyyn selviytyä tärkeimmistä tehtävistään. Laadullinen empiirinen osuus koostuu kahdesta osasta. Tarkoitushakuista otantastrategiaa käyttäen valituilta 19:ltä suomalaiselta hallitusammattilaiselta kysyttiin näkemyksiä tutkimuskysymyksiin sekä haastatellen että osallistuvalla oppimiskahvilalla. Tämän jälkeen hiotulla ja laajennetulla lomakkeella haastateltiin kolmea tapaushallitusta ja siten haettiin vahvistusta tuloksille. Tutkimustulokset vahvistavat osittain hallituskirjallisuudessa esitettyjä tuloksia, mutta ne painottavat enemmän hallituksen sisäisen yhteistyön merkitystä. Merkittävimpinä toimintaympäristön muutoksina pidettiin kasvanutta verkostoitumisen tarvetta, globalisaation aiheuttamaa kansainvälisen osaamisen ja kokemuksen tarvetta, sijoittajatahojen ja pörssien tiukentuneita suosituksia ja kilpailun nopeutunutta tahtia. Hallituksen tärkeimmiksi tehtäviksi koettiin strategian kehittäminen ja valinta, tavoitteiden asettaminen ja seuranta, johdon valinta, palkkaus, sparraus ja valvonta, liiketoiminnan seuranta ja valvonta sekä riskien hallinta. Kriittisinä menestystekijöinä pidettiin hallituksen aktiivista roolia, sisäistä yhteistyökykyä, monipuolista kokoonpanoa, laajaa osaamista ja kokemusta, kannustavaa palkkausta ja riittävää paneutumista ja ajankäyttöä. Rakennetekijät luovat edellytykset tärkeimpien tehtävien suorittamiseen, mutta lisäksi hallituksen tulisi kyetä toimimaan yhdessä, jotta se menestyisi tehtävässään.
Description
Supervisor
Vartiainen, Matti
Thesis advisor
Otala, Leenamaija
Keywords
board of directors, hallitustyöskentelyn kriittiset menestystekijät, critical success factors, tehtävät, board tasks, rakennetekijät, board composition, hallituksen sisäinen yhteistyö, collaboration of the board, hallitukseen vaikuttavat toimintaympäristön muutokset, changes in the operational environment
Other note
Citation