Internarratiivi. Kohti luovaa taideanalyysiä – generatiivinen essee – etsimisen kaksoispihdeissä

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2021
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Kuvataidekasvatuksen maisteriohjelma
Language
fi
Pages
48
Series
Abstract
Tämän opinnäytteen pyrkimyksenä on etsiä työkaluja ja reittejä taiteesta kirjoittamista ja puhumista varten, sekä hahmotella luovan analyyttisen kirjoittamisen mahdollisuuksia osana taiteellista tutkimusta. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi hyödynnän opinnäytteessä esseististä työskentelyä. Opinnäyte muodostuu neljästä esseemuotoisesta taideanalyysistä sekä näitä seuraavasta teoreettisesta osiosta tukeutuen varsinkin Gilles Deleuzen ja Félix Guattarin teorioihin ja filosofiaan. Keskeisinä käsitteinä koko opinnäytetyötä virittävät rihmasto, intertekstuaalisuus ja narratiivi. Tutkielma lähteekin liikkeelle näiden käsitteiden avaamisesta sekä niiden yhteenkietoutumisen pohtimisesta. Tutkimusmenetelmältään opinnäyte asettuu postkvalitatiivisen tutkimuksen kenttään. Postkvalitatiivisessa tutkimuksessa laadullisten menetelmien jatkuva kehittely, etsiminen, itsereflektio, kyseenalaistaminen ja tietokäsitysten arvioiminen ovat keskeisiä piirteitä. Opinnäytteessäni postkvalitatiivinen tutkimusote näyttäytyy esseetyöskentelyn muodossa. Esseet toimivat sekä analyyttisenä prosessina, että generatiivisena ja luovana alustana. Aineiston luonteen määrittely tutkielmassani on tämän vuoksi kiinnostava. Esseet eivät varsinaisesti ota perinteisen aineiston roolia, sillä ne osallistuvat jo itsessään aktiivisesti tutkimuskysymyksen käsittelyyn. Toisaalta ne ovat tutkimisen ja etsimisen tapana keskeisessä roolissa tiedon tuottamisessa, ja päätyvät siten osaltaan tarkastelun kohteeksi. Tutkielman neljässä esseemuotoisessa taideanalyysissä näyttäytyy tutkimuksen kaari. Tiedon ja teorian karttuessa esseiden luonnekin muuttuu. Lopulta neljännessä esseessä syntyy internarratiivin käsite. Se on tämän opinnäytteen generatiivisen, etsiskelevän kirjoittamisen tulos. Tutkielman lopuksi tarkastelen esseekirjoittamista tutkimisen tapana ja syvennyn luomaani internarratiivin käsitteeseen. Lopulta esittelen sille mahdollisen määritelmän, ja pohdin sitä osana tutkimuskysymystäni miettien millaisen roolin internarratiivi voi saada osana taiteesta kirjoittamista ja puhumista, osana taiteen tutkimista.

The aim of this thesis is to search for tools and pathways for writing and talking about art, and to outline possibilities of creative analytical writing as part of artistic research. The thesis uses esseistic working methods to reach these goals. It shapes itself around four esseistic art analyses, followed by a theorethical part, leans especially on Gilles Deleuzes and Félix Guattaris theories and philosophy. Central concepts throughout the thesis are rhizome, intertextuality, and narrative. The study starts out by examining them and their intertwining. The thesis is positioned in the field of of postqualitative research. In postqualitative research, the constant adjusting, developing, self-reflecting, searching for and questioning of qualitative methods and one’s knowledge perception are central features. In this thesis the postqualitative reaserch approach shows in the form of the esseistic inquiry. The essays are both analytical activity as well as a ground for generative and creative work. This makes the nature of the research material interesting. The essays do not perform the role of traditional research material, as they actively take part in the inquiry and analysis of the research questions. They have, on the other hand, an important role in the forming of knowledge and method, and as such end up being analyzed themselves. A certain progression can be observed throughout the four esseistic art analyses. As knowledge and theory accumulate the character of the esseys changes. Finally, in the fourth essay the concept of the internarrative is formed. It is the outcome of the generative, searching, inquiring writing used. At the end of the thesis I reflect on essay writing as a way of doing research and delve into the newly created concept of the internarrative. I propose a definition for it, and relate it to my research question, pondering what kinds of roles internarrative can have as a part of writing and talking about art.
Description
Supervisor
Haapalainen, Riikka
Thesis advisor
Haapalainen, Riikka
Keywords
internarratiivi, intertekstuaalisuus, narratiivi, essee, generatiivinen essee, kuvataidekasvatus, postkvalitatiivinen tutkimus, Deleuze
Other note
Citation