Ympäristöystävällisen asumisen tukeminen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2010
Major/Subject
Rakentamistalous
Mcode
Rak-63
Degree programme
Language
fi
Pages
86
Series
Abstract
Along with the European Union Finland has committed to improve its energy efficiency and reduce its greenhouse gas emissions by 20 % by the year 2020. Buildings have a significant role m achieving the goal because they make up 40 % of all energy use and 30% of greenhouse gas emission in Finland. Government tries to cut down energy use of building sector by strengthening energy performance requirements of buildings. However building sector renews only few per cent per year which Is why the effects of the new requirements will develop slowly. At the same time standard of living keeps raising which increases energy use of households. In theory, the residents can gain even 15-20 per cent reduction in energy use only by improving energy- efficient behaviour. It is, however, hard to achieve this because changing habits is difficult since many household routines are dependent on energy. This research is part of NCC 's Green Living research project which aims at enhancing energy efficiency of the apartments and reducing the negative effects on environment that use of apartments causes. The target of this research is to find different instruments for a construction firm to support the resident to live pro-environmental way. The usability of the present ways to support the residents is also clarified. The theoretical part of the research deals with the elements of low energy buildings and presents the ways how residents can lessen their energy use effectively. Also, several applications that have been used to change behaviour and their success, are introduced. Finally the characteristics of usable instruction are listed. In the empirical part of the research the present introductions of domestic appliances were analyzed from resident's viewpoint. Also experts and residents were interviewed in order to get clear picture of residents' interests in pro-environmental housing and energy conservation. The purpose of the interviews was also to find the best practices to support residents to live energy efficiently and pro-environmentally. Based on the interviews, residents need guidance on pro-environmental living throughout whole customer ship. The guidance has two main topics. The first purpose is to motivate customers to buy low energy building and to live energy efficiently by emphasizing financial and environmental benefits that low energy building brings to the customer and the environment. The second purpose of the guidance is to give extensive and detailed information to customers how to actually use the domestic appliances efficiently. On the grounds of the results, timing and form of the guidance have essential effect on how well residents can receive the message. Different kinds of meetings with residents and experts were found to be the best way to guide them. Also, written introductions that are handed in at the right time make the guidance.

Suomi on Euroopan Unionin myötä sitoutunut lisäämään energiatehokkuutta ja vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä 20 % vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä. Rakennukset ovat merkittävä osa energiatehokasta yhteiskuntaa, sillä ne kuluttavat noin 40 % Suomen koko energiankäytöstä ja aiheuttavat 30 % hiilidioksidipäästöistä. Rakennuksien energiankulutusta pyritään vähentämään tiukentamalla rakennuksien energiatehokkuusvaatimuksia. Ohjaustoimien vaikutus energiankulutukseen syntyy silti varsin hitaasti rakennuskannan uusiutuessa vain muutaman prosentin vuosivauhtia. Samaan aikaan kotitalouksien energiankulutus kasvaa jatkuvasti elintason nousun myötä. Rakennuksen energiankulutukseen uskotaan saavutettavan jopa 15 - 20 % säästöt pelkästään käyttötottumuksia muuttamalla. Tottumuksien muuttaminen on kuitenkin hankalaa useiden arjen rutiineiden ollessa riippuvaisia energiasta, jolloin tietoisia päätöksiä sen kuluttamisesta tehdään harvoin. Tämä tutkimus on osa NCC:n Green Living tutkimusohjelmaa, jonka tavoitteena on parantaa rakennusliikkeen valmistamien rakennusten energiatehokkuutta ja pienentää niiden käytönaikaisia haitallisia ympäristövaikutuksia. Tämän tutkimuksen tarkoitus on löytää ohjeistuskeinoja, joilla rakennusliike voi tukea asiakkaitaan energiatehokkaaseen ja ympäristöystävälliseen asumiseen palvelukonseptien avulla. Myös NCC:n nykyisten palveluiden toimivuus asiakkaiden ohjeistamiseen selvitettiin. Tutkimuksen teoreettinen osa käsittelee energiatehokkaan asumisen osa-alueita ja erilaisia ohjauskeinoja, joita sen tukemiseksi on kehitetty. Osuudessa esitellään myös ihmisen ympäristöystävällistä käyttäytymistä selittäviä teorioita sekä toimivilta kirjallisilta ohjemateriaaleilta vaadittuja ominaisuuksia. Tutkimuksen empiirisessä osuudessa analysoitiin rakennusliikkeen nykyisen käytössä olevan ohjeistusmateriaalin toimivuus käytettävyyden näkökulmasta sekä haastateltiin rakennusliikkeessä työskenteleviä asiantuntijoita ja asunnon ostaneita asiakkaita. Asiantuntijahaastatteluilla pyrittiin selvittämään asiakkaille suunnatun viestinnän ja ohjeistuksen keskeisin sisältö sekä toimivimmat viestintäkanavat. Asiakashaastatteluiden tavoitteena puolestaan oli saada tarkka kuva asiakkaiden kiinnostuksesta ja tietotasosta energiatehokasta asumista kohtaan sekä kartoittaa heidän kokemukset nykyisistä ohjeistustavoista. Tutkimuksen perusteella asiakkaille suunnattua viestintää tulee tarjota koko asiakkuusprosessin ajan. Tuloksista oli löydettävissä kaksi eri viestintävaihetta, mielikuvaan perustuva ja tuotteeseen perustuva vaihe. Mielikuvaan perustuvassa vaiheessa asiakkaita tulee motivoida energiatehokkaaseen asumiseen konkretisoimalla energiatehokkaan asumisen tuottamia rahallisia hyötyjä ja havainnollistamalla toiminnan positiivisia ympäristövaikutuksia. Tuotteeseen perustuvassa vaiheessa lisätään asiakkaiden tietotasoa taloteknisten järjestelmien käyttötarkoituksesta ja toimintaperiaatteista, minkä lisäksi heille tulee tarjota selkeät ohjeet järjestelmien tarkoituksenmukaiseen käyttöön. Tutkimuksessa todettiin ohjeistuskanavalla ja ajoituksella olevan olennainen vaikutus sen vastaanotettavuuteen ja parhaimmaksi viestintäkanaviksi havaittiin erilaiset asiakastilaisuudet asiakkuuden eri vaiheissa, mitä voidaan täydentää oikein ajoitetulla kirjallisella materiaalilla.
Description
Supervisor
Junnonen, Juha-Matti
Thesis advisor
Karhu, Jessica
Keywords
energy efficiency, energiatehokkuus, pro-environmental living, ympäristöystävällinen asuminen
Other note
Citation