An Emergence of Novel Non-Financial Value-Adding Mechanisms: An Analysis of Seed Investing

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2016-02-17
Department
Major/Subject
Strategy and Venturing
Mcode
SCI3050
Degree programme
Tuotantotalouden koulutusohjelma
Language
en
Pages
106 + 9
Series
Abstract
A fundamental change in the startup ecosystem during the last decade has shifted the attention of investors towards seed- and early-stage companies. The new situation in the market requires investors to challenge their traditional operations and to reconsider their post-investment value-adding mechanisms in order to attract the most promising companies in the future. An interesting phenomenon has been the rise of venture capitalists of a new kind who offer a large pool of professionals available to help their portfolio companies in varying areas of business including engineering, design, sales, recruitment and legal operations. This thesis concentrates on understanding this novel phenomenon of seed investing that is left uncovered in the prior academic publications and to analyze its relation to traditional early-stage investors. The main focus of the thesis is in the value-adding mechanisms of investors. The study is conducted as an embedded single case study where the units of analysis are 17 portfolio companies of the focal case company. A systematic literature review forms a base for the study but the main data sources are the interviews with the CEOs of the portfolio companies. As the studied phenomenon is relatively unknown, the approach of the research is exploratory. However, explanatory elements are included in the research design in order to understand the causal relationships behind the results. The main result of this study proposes that the value-adding mechanisms of seed investors fundamentally differ from the mechanisms of traditional investors. The main differences exist in the utilization of human and social capital and in the attitude towards the co-operation between portfolio companies. The study contributes to the venture capital literature by revealing a gap in the current theory of value added and opens several interesting directions for further research. The practical implications of the research aim to develop the current operations of the case company in order to help it serve its portfolio companies better in the future.

Viimeisen vuosikymmenen aikana tapahtunut perustavanlaatuinen muutos startup-ekosysteemissä on lisännyt pääomasijoittajien mielenkiintoa siemen- ja alkuvaiheen kasvuyrityksiä kohtaan. Muuttunut markkinatilanne on pakottanut sijoittajat kyseenalaistamaan heidän perinteiset toimintatapansa ja tarkastelemaan vallitsevia arvonluontimekanismeja uudessa valossa. Taustalla piilee tarve pysyä houkuttelevana vaihtoehtona lupaavimmille startupeille myös tulevaisuudessa. Uutena mielenkiintoisena ilmiönä voidaan havaita uudentyyppisten pääomasijoittajien astuminen ekosysteemiin. Perinteisistä sijoittajista poiketen nämä toimijat tarjoavat massiivisen osaajaverkoston portfolioyritysten saataville mm. teknologian, designin, myynnin, rekrytoinnin ja lakitoimintojen saralta. Tämä diplomityö pyrkii ymmärtämään kyseisen siemenvaiheen sijoitusmallin ominaispiirteet, jotka aikaisemmassa akateemisessa kirjallisuudessa on jätetty pimentoon. Lisäksi mallia verrataan perinteisiin alkuvaiheen sijoittajiin erityisesti arvonluontimekanismien näkökulmasta. Tutkimus on toteutettu case-tutkimuksena, jossa tarkastelun kohteena on suomalainen siemenvaiheen pääomasijoittaja. Sijoittajan toimintaa tarkastellaan sen 17 portfolioyrityksen kautta. Pääasiallinen tutkimusdata koostuu haastatteluista portfolioyritysten toimitusjohtajien kanssa, mutta tutkimuksen perustana on systemaattinen katsaus aiempaan akateemiseen tutkimusaineistoon. Tutkimuksen pääasiallisena tavoitteena on muodostaa kattava kuva aiemmin tuntemattomasta ilmiöstä ja sen asettumisesta vallitsevaan teoreettiseen viitekehykseen alkuvaiheen pääomasijoittajien arvonluontimekanismeista. Tutkimuksen laajuus pitää sisällään niin perinteiset pääomasijoittajat, yritysten pääomasijoitusyksiköt kuin enkelisijoittajatkin. Tulosten taustalla vaikuttavia eri olosuhdetekijöiden välisiä kausaalisuhteita tarkastellaan case-analyysin avulla. Tutkimus osoittaa, että siemenvaiheen sijoitusmalli poikkeaa arvonluontimekanismien osalta merkittävistä muista alkuvaiheen sijoitusmalleista. Merkittävimmät erot ovat havaittavissa osaamispääomaan ja sosiaaliseen pääoman painotuksissa sekä portfolioverkostossa vallitsevan arvon hyödyntämisessä. Tutkimus tuo uuden näkökulman nykyiseen ymmärrykseen pääomasijoittajien arvonluontimekanismeista ja paljastaa selkeän puutteen vallitsevassa teoriakäsityksessä. Tulosten pohjalta muodostettavien suositusten tavoitteena on luoda case-yritykselle tapoja kehittää omaa toimintaansa ja palvella portfolioyrityksiä jatkossa entistä paremmin.
Description
Supervisor
Jääskeläinen, Mikko
Thesis advisor
Kettunen, Oskari
Keywords
venture capital, value added, value-adding mechanisms, seed investing, seed investor, early-stage investing
Other note
Citation