Erkylän kartanon puiston ja sitä ympäröivän kulttuurimaiseman kunnostussuunnitelma

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1997
Major/Subject
Maisema-arkkitehtuuri
Mcode
MA-94
Degree programme
Language
fi
Pages
Series
Abstract
Erkylän kartano sijaitsee Hausjärven kunnassa noin 10 km Hyvinkään kaupungista pohjoiseen. Museoviraston ja Ympäristöministeriön inventoinnissa kartano ja kulttuurimaisema on luokiteltu valtakunnallisesti merkittäväksi kulttuurihistorialliseksi ympäristöksi. Vahvistetussa seutukaavassa vuodelta 1995 kartano lähiympäristöineen on merkitty rakennussuojelulain perusteella suojeltavaksi alueeksi. Päärakennus sijaitsee Erkylänjärven ja Lallunjärven väliseltä kannakselta kohoavan rinteen törmällä. Sitä ympäröi maisematyylinen puisto, joka on laajuudeltaan noin viisi hehtaaria. Sieltä avautuu näköaloja Erkylänjärvelle ja ympäröiville pelloille, joiden takaa kohoavat Salpausselän rinteet. Erkylässä yhdistyvät 1850-luvun vaihteen kartanorakennukset samalta ajalta peräisin olevaan puistoon. Puistokokonaisuutta ympäröi eheä kulttuurimaisema. Puisto on yhdistetty suomalaiseen maisemaan erityisen taidokkaasti niemenkärjen käsittelyn ja järvinäkymien avulla. Näkymien umpeenkasvu, luonnonpuuston kylväytyminen ja käytävien katoaminen ovat muuttaneet puiston tilajäsentelyä ja yleisilmettä. Muutoksista huolimatta puiston suunnittelulliset lähtökohdat ovat tällä hetkellä vielä enimmäkseen havaittavissa. Kuitenkin vanhan puiston hahmo on jo häviämässä ja muuttuu tunnistamattomaksi, jollei sitä pian kunnosteta. Kunnostussuunnitelmaa varten on selvitetty mahdollisimman tarkasti puiston historiallinen kehitys. Samoin puiston nykytilanne - kasvillisuus, polusto ja rakenteet - on inventoitu seikkaperäisesti. Lisäksi on tutkittu tilarakenteen ja näkymien muutokset. Kiireellisin kunnostustyö on estää puiston häviäminen kokonaan, mikä käsittää ensisijaisesti suunnitelman mukaista raivaamista. Seuraava tehtävä on palauttaa puiston perusrakenne. Siihen kuuluu puistotilojen selkiyttäminen, polkuverkoston kunnostaminen sekä näkymien palauttaminen. Puiston täydellistä "restaurointia" ei monestakaan syystä ole haluttu tehdä. Tarkoituksena on kunnostaa puisto sen perinteitä kunnioittaen, jotta se säilyy arvokkaana ja kauniina myös 2000-luvulla. Esimerkiksi monimutkaisten ja runsaasti hoitoa vaativien kukkaistutusten sijasta on tarkoituksenmukaisempaa korostaa puiston perusrakennetta yksinkertaisin elementein ja materiaalein. Puuvartinen kasvillisuus muodostaa tärkeimmän osan puiston perusrakenteesta ja siihen onkin kiinnitetty erityistä huomiota. Historiallisten karttojen avulla on selvitetty ympäröivän kulttuurimaiseman kehitystä 1600-luvun lopulta nykypäivään asti. Kulttuurimaisema on periaatteessa hyvässä kunnossa, mutta monet avoimet näkymät ovat umpeutuneet lisääntyneen kasvillisuuden myötä. Kartanon lähiympäristölle on esitetty kunnostustoimenpiteet ja laajemman kulttuurimaiseman alueella sijaitseviin ongelmakohtiin on esitetty parannusratkaisut.
Description
Supervisor
Simons, Tom
Keywords
Other note
Citation