The Effects of Private Equity Minority Investments on the Operating Performance of Portfolio Companies

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2008
Major/Subject
Yritysstrategia ja kansainvälinen liiketoiminta
Mcode
TU-91
Degree programme
Language
en
Pages
125 (+6)
Series
Abstract
The private equity industry is large, global and has a big impact on the world economy through the portfolio companies it controls. Recently, there has been a lot of debate on whether the impact of private equity is negative or positive. Much of previous research has focused on assessing the effect of buyouts and venture capital on the operating performance of portfolio companies. This study adds to the literature by assessing the impact of private equity minority investments on the operating performance of portfolio companies. This study examines private equity minority investments made in 2000-2004 in Belgium, France, the Netherlands, Italy, Portugal, Spain, Sweden and the United Kingdom that are available in the SDC Platinum and Capital IQ databases. Measures of operating performance are obtained from the BvDep Amadeus database for one year prior to four years subsequent to the investment. In all, 245 investments are included in the study. Balancing score matching is used to construct a control group that reduces selection bias in the study. The post-investment effects on operating performance are assessed using Wilcoxon signed-rank tests, t-tests and cross-sectional time series regression with random effects on the difference in response to investment between the sample and control companies. The main results of the analyses show a positive effect on revenue growth, increased leverage and decreased liquidity. The effect on efficiency, profitability and cash flow was negative short-term, but longer-term there was no difference. Overall, the results indicate that private equity minority investments have a positive impact, providing capital to cash-hungry companies and enabling increased growth.

Pääomasijoittaminen toimialana on tärkeä ja kansainvälinen. Toimialalla on suuri potentiaali vaikuttaa maailmantalouteen portfolioyritystensä kautta. Viime aikoina on käyty vilkasta keskustelua siitä, onko pääomasijoittamisen vaikutus positiivinen vai negatiivinen. Suuri osa aiheesta tehdystä tutkimuksesta on pyrkinyt selvittämään buyout- ja venture capital-sijoitusten vaikutusta portfolioyritysten liiketoimintaan. Tämän työn tarkoituksena on tutkia vähemmistöpääomasijoituksien vaikutusta portfolioyritysten liiketoimintaan. Tässä työssä tarkastellaan vähemmistöpääomasijoituksia vuosilta 2000-2004 Belgiassa, Ranskassa, Alankomaissa, Italiassa, Portugalissa, Espanjassa, Ruotsissa ja Iso-Britanniassa jotka löytyvät SDC Platinum ja Capital IQ tietokannoista. Liiketoiminnan mittareita saadaan BvDep Amadeus tietokannasta yhdeltä vuodelta ennen sijoitusta neljään vuoteen pääomasijoituksen jälkeen. Yhteensä työssä tarkastellaan 245 sijoitusta. Valikoitumisharhan vähentämiseksi, ns. balancing score matching metodologiaa käytetään vertailuryhmän määrittämiseen. Pääomasijoituksen vaikutusta liiketoimintaan analysoidaan käyttäen Wilcoxon signed-rank testejä, t-testejä sekä paneeliaineiston regressioita. Näiden avulla analysoidaan eroja pääomasijoituksen seurauksissa tutkittavien ja vertailuyritysten välillä. Keskeisimmät tulokset näyttävät, että vähemmistöpääomasijoituksella on positiivinen vaikutus yrityksen kasvuun. Lisäksi se kasvattaa velkaantuneisuutta ja vähentää likviditeettiä. Vaikutus tehokkuuteen, kannattavuuteen ja kassavirtaan on negatiivinen lyhyellä aikavälillä, mutta pidemmällä aikavälillä vaikutus katoaa. Yleisesti ottaen tulokset näyttävät, että vähemmistöpääomasijoituksien vaikutus on positiivinen ja, että ne auttavat rahan tarpeessa olevia yrityksiä kasvamaan.
Description
Supervisor
Maula, Markku
Thesis advisor
Nikoskelainen, Erkki
Keywords
private enquity, pääomasijoittaminen, impact research, vaikuttavuustutkimus, operating performance
Other note
Citation