Yhteistyön lisääminen asuntotuotannossa allianssimallin avulla

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2016-06-13
Department
Major/Subject
Rakennetekniikka
Mcode
R3001
Degree programme
Rakenne- ja rakennustuotantotekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
67+5
Series
Abstract
Rakennusprojektissa on monta osapuolta ja heidän tavoitteet voivat olla ristiriitaisia. Allianssia käyttämällä, on mahdollista luoda yksi yhteinen tavoite rakennusprojektille ja välttää ristiriitoja osapuolien välillä. Rakennusprojektin osapuolien keskittyessä projektin eteenpäin viemiseen, ristiriitojen ratkaisujen sijaan pystytään saavuttamaan parempi lopputulos. Tutkimuksen tarkoituksena on soveltaa allianssimallia asuntotuotantoon. Allianssissa rakennusprojektin suunnittelevat yhdessä tilaaja, suunnittelijat ja toteuttajat. Projektin riskit ja mahdollisuudet jakautuvat kaikille allianssin osapuolille. Allianssissa käytetään lisäksi kannustimia, joiden avulla pyritään lisäämään yhteistyötä ja jotka ohjaavat allianssia saavuttamaan sille asetetut tavoitteet. Käyttämällä allianssia on saatu hyviä tuloksia Australiassa sekä Uudessa Seelannissa, kun projekti on ollut allianssille sopiva. On pystytty säästämään kustannuksia, rakentamaan nopeammin, eikä ole tarvinnut kiistellä hankkeen osapuolien välillä. Oikeustoimet rakentamisen päätyttyä on pystytty estämään. Allianssin avulla pystyisi myös suomalaisessa asuntotuotannossa lisäämään yhteistyötä ja saavuttamaan parempia tuloksia. Tutkimuksessa käydään läpi allianssin teoriaa, allianssin saavutuksia ja asuntotuotannon erityispiirteitä. Näistä kolmesta osasta muodostetaan allianssimalli asuntotuotantoon. Allianssimallia testataan teemahaastatteluiden avulla. Teemahaastatteluista kerätyn aineiston avulla allianssimallia kehitetään. Tutkimuksen tuloksena on saatu allianssimalli, jota voi soveltaa asuntotuotantoon.

Building project has many parties and their goals can be in conflict. Using alliance, it is possible to create one goal for the building project and avoid conflicts between parties. When parties of building project focus on forwarding the building project, instead of solving conflicts it’s possible to archive better result at the end. Aim of the study is to apply alliance model to building houses. In alliance building project is planned together with owner, designers and service providers. Risks and opportunities of the project are shared with all the participants in the alliance. Incentives are also used in alliance, to increase cooperation and to guide alliance to archive goals. Good results are archived by using alliance in Australia and in New Zeeland, when project is suitable for alliance. It has been possible to reduce costs and building time, also at end of the project there hasn’t been any conflicts. Legal acts at the end of the project haven been avoided. With alliance it is possible to in Finnish house building to increase cooperation and archive better results. Study goes through alliance theory, achievements of alliance and special features of house building in Finland. These three parts are base for developed alliance model. Alliance model was tested with theme interviews. Material collected with theme interviews is used to improve alliance model. Result of the study is alliance model, which can be applied to house building projects.
Description
Supervisor
Peltokorpi, Antti
Thesis advisor
Lohikoski, Riikka
Keywords
allianssi, yhteistyö, asuntorakentaminen, rakentaminen
Other note
Citation