Ledivalaisimien himmennysten laadunvarmistusmittaukset

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2022-06-21
Department
Major/Subject
Translational Engineering
Mcode
ELEC3023
Degree programme
AEE - Master’s Programme in Automation and Electrical Engineering (TS2013)
Language
fi
Pages
84
Series
Abstract
Tie- ja katuvalaistuksella on monia käyttötarkoituksia. Tärkein niistä on liikenneturvallisuuden parantaminen. Ulkovalaistuksen avulla parannetaan väylän muotojen, kuten mutkien ja risteysten sekä erilaisten kohteiden havaitsemista. Ulkovalaistuksen käyttämä energia on kuitenkin suuri kulu valaistuksen omistajille. Ulkovalaisimia himmentämällä on mahdollisuus säästää energiaa ja samalla vähentää häiriövalon määrää koittaen kuitenkin minimoida valaistuksen vähentämisen negatiivinen vaikutus liikenneturvallisuuteen. On siis tärkeää, että himmennykset toimivat suunnitellusti. Tässä diplomityössä on tutkittu ledivalaisimien liitäntälaitteille ohjelmoitujen himmennysten toimintaa mittausten avulla ja näiden mittausten soveltuvuutta laadunvarmistusmittauksiin. Mittaukset on tehty vuoden 2021 aikana UV-7:n jäsenten ulkovalaistuskeskuksilla käyttäen kolmivaihetehomittaria. Mittauskohteina on ollut keskuksien yksittäisiä ryhmiä. Saatua mittausdataa on verrattu tilaajien himmennystaulukoiden arvoihin. Työn lopputuloksena on saatu tarkempaa tietoa himmennysten toimin-nasta ja tarkkuudesta. Tämän lisäksi työssä on esitetty, miten himmennysten mittaus laadunvarmistusmittauksissa voidaan toteuttaa.

Road lighting has many uses. The most important one is creating a safe operating environment for road users. Lighting ensures that the user can see for example different objects, other vehicles, and intersections. How-ever, the energy used for outdoor lighting is a big expense. Dimming road lighting can save energy and reduce obtrusive light at the same time while minimizing the impact on road safety. The goal of this master’s thesis has been to study how preprogrammed stand-alone dimming works and how accurate it is. Measurements have been made during 2021 at UV-7 members outdoor lighting cabinets. A three-phase power meter has been used for the measurements. The obtained measurement data has been compared to the values found in dimming schedules to find out how accurately the dimming works. As a result of this work, more detailed information on the operation and accuracy of preprogrammed stand-alone electronic control gear has been obtained. In addition, this thesis shows how to implement the measurement of dimming profiles in quality assurance measurements.
Description
Supervisor
Ketomäki, Jaakko
Thesis advisor
Ekrias, Aleksanteri
Keywords
tievalaistus, katuvalaistus, ledivalaisimet, ennakkoon ohjelmoitu himmennys, laadunvarmistus
Other note
Citation